Harvardský průmyslový holding, a. s. - v likvidaci (dříve Harvardský dividendový investiční fond, a. s. )
Den zápisu v OR: 21.11.1991Valné hromady (VH)

1. Řádná VH dne 16. 6.1995 - po půl hodině náhradní VH (zapsáno v OR 20.8.1995) Místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště - Praha 7
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: JUDr. Jiří Podzimek


(schválení roční účetní závěrky za r.1994, schválení mimořádné účetní závěrky k 28.2.1995, zvýšení základního jmění o 398.550.000 Kč z 2. vlny kupónové privatizace, změny stanov společnosti)

2. Mimořádná VH dne 26.3.1996 - po půl hodině náhradní VH (zapsáno v OR 11.4.1996)
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Bílovicích
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: JUDr. Miroslav Štefan


Mimořádná VH byla svolána na žádost akcionářů jejichž úhrnná výše jmenovitých hodnot přesahuje 10 % základního kapitálu společnosti. Jsou to akcionáři: Nindasa Trading Co.Ltd., Zenko Trading Co.Ltd. a Norkema Holdings Co.Ltd.
(změna stanov, změna předmětu činnosti, změna názvu společnosti na Harvardský průmyslový holding a.s.)

3. Mimořádná VH dne 20.6.1996 (zapsáno v OR 15.5.1997)
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Bílovicích
Chybí zápis
Rozhodla o sloučení Harvardského průmyslového holdingu, a.s. s Harvardskou diamantovou společností, a.s., Harvardskou contrariánskou společností, a.s., Harvardským spolkem menších společností,a.s., Harvardskou arbitrážní společností,a.s., Harvardskou finanční společností,a.s., Sklo Union a.s. s tím, že se Harvardský průmyslový holding stane jejich universálním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností.

4. Řádná VH dne 20.8.1997 (zapsáno v OR 31.10.1997)
Místo konání: Hotel Palcát - Tábor
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: JUDr. Jiří Podzimek


Mimořádná VH byla svolána na žádost zahraničních akcionářů vlastnících akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 10 % základního jmění společnosti.

(zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, změna stanov, zpráva o mimořádné účetní závěrce za období 1.1.1997 - 14.5.1997, schválení odměn pro statutární orgány ve výši 420.000 Kč, zrušení HPH, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora Ing.B.Vostrého)
Vůbec první informace, že HPH, a.s. vlastní 400.000.000 akcií Daventree Ltd.
Odvolání představenstva společnosti ve složení:
Ing. Milan Bubeníček, Ing. Pavel Gromus, JUDr. Eva Pužejová, Ing. Boris Vostrý, Ing. Lubomír Pužej, JUDr. Radko Resch
Odvolání dozorčí rady ve složení: Ing. Ladislav Seidl, JUDr. František Maňák, JUDr. Ivan Kralik, JUDr. Marie Kraliková

Zvolení představenstva ve složení:
Ing. Boris Vostrý, Ing. Jiří Bednář, Ing. Lubomír Pužej
Zvolení dozorčí rady ve složení:
Ing. Alena Kalinová, Ing. Pavel Gromus, JUDr. Eva Pužejová

5. Mimořádná VH dne 25.3.1998
Místo konání: Kulturní dům Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Přemysl Čech
Zapisovatel: JUDr. Jiří Podzimek


(schválení mimořádné účetní závěrky k 30.10.1997, diskuse kolem veřejné obchodní soutěže)

6. Řádná VH dne 18. 6.1998
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: JUDr. Jiří Podzimek


(schválení roční účetní závěrky za r.1997, schválení odměňování členů společnosti likvidátora ve výši 420.000 Kč, diskuse kolem bonity společnosti HCMW)

7. Řádná VH dne 26.8.1999
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Václava Dvořáková


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: JUDr. Jiří Podzimek


(schválení výroční zprávy společnosti za rok 1998 jejíž součástí je zpráva likvidátora za rok 1998 a roční účetní závěrka)

Ing.Vostrý uvedl, že v průběhu roku bylo několikrát jednáno se společností HCMW, která je dlužníkem společnosti HPH a.s. - v likvidaci o doplnění zajištění směnek. Výsledkem těchto jednání bylo doplnění dalšího avala směnky. Jedná se o společnost Daventree Resources, která má v současné době odhadnutý majetek na 351 mil. USD, což plně pokrývá požadavky společnosti. Majetek společnosti Daventree Resources má účast v ropných společnostech Ruské republiky.

Odvolání členů představenstva společnosti(po rezignaci) ve složení:
Ing. Jiří Bednář, Ing. Lubomír Pužej
Odvolání dozorčí rady (po rezignaci) ve složení:
Ing. Pavel Gromus, Ing. Eva Kalinová, JUDr. Eva Pužejová


Zvolení do funkce člena představenstva ve složení:
Ing. Drahomír Ziegler a Luděk Černý
Zvolení do funkce člena dozorčí rady ve složení:
JUDr. Jana Sainerová, Ing. Tomáš Ševčík, JUDr. Jiří Podzimek


8. Mimořádná VH dne 2.12.1999
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: Jaroslav Novotný


Mimořádná VH svolána na návrh společnosti Elobelium Trading Co. Ltd. a Fictio Holdings Co. Ltd.

Rezignace Ing. B.Vostrého na funkci likvidátora
Na návrh Worryco Holdings Co.Ltd. zvolen likvidátorem JUDr. Michal Pacovský
VH nebyla informována, že likvidátora již jmenoval soud a že o jiném likvidátorovi nemůže hlasovat, nelze přehlasovat rozhodnutí soudu.

9. Řádná VH dne 23.8.2000
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Martin Foukal


Předseda VH: Ing. Boris Vostrý
Zapisovatel: Ing. Tomáš Ševčík


(schválení roční účetní závěrky za r.1999, změna stanov)


10. Mimořádná VH dne 18.12.2000
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Stanislav Hroch


Předseda VH: JUDr. Jana Sainerová
Zapisovatel: Ing. Tomáš Ševčík


(1.vystoupení z likvidace)

Odstoupení Luďka Černého z představenstva a zvolení JUDr. M.Pacovského členem představenstva.

11. Mimořádná VH dne 10.1.2001
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich


Předseda VH: JUDr. Alexandr Klimeš
Zapisovatel: Ing. Tomáš Ševčík


Mimořádná VH svolána na návrh společnosti Elobelium Trading Co. Ltd. a Fictio Holdings Co. Ltd.
(2.vystoupení z likvidace)


Volba dalších členů představenstva: JUDr. Alexandr Klimeš a JUDr. Marcela Šancová
12. Řádná VH dne 16.8.2001
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich


Předseda VH: JUDr. Alexandr Klimeš

Mimořádná VH svolána na návrh společnosti Elobelium Trading Co. Ltd. a Fictio Holdings Co. Ltd.

(3.vystoupení z likvidace)

Rezignace Ing.Borise Vostrého a volba členem představenstva JUDr. Vladimíra Vlčka
Schválení odkupu vlastních akcií za 600 Kč v maximální výši 20 kusů.


13. Mimořádná VH dne 30.1.2002
Nebyla usnášení schopná


14. Náhradní VH dne 14.3.2002
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich


Předseda VH: JUDr. Alexandr Klimeš

Náhradní VH svolána na žádost akcionářů majících akcie představující více než 3% základního kapitálu společnosti.
VH potvrdila rozhodnutí VH společnosti ze dne 16.8.2001 o nabytí vlastních akcií společnosti za úplatu, avšak mění ustanovení bodu 2.2 o nejvýše nabývaném množství akcií od jednoho akcionáře z 20 ks na 150 000 ks.

Pověření představenstva společnosti pro případ, že by soud rozhodl, že usnesení VH ze dne 18.12.2000, 10.1.2001 a 16.8.2001 o zrušení rozhodnutí VH konané dne 20.8.1997 o zrušení HPH a.s. a jejím vstupu do likvidace jsou neplatná, aby podle § 68 odst. 8 obchodního zákoníku podalo k příslušnému soudu návrh na zrušení rozhodnutí VH společnosti konané dne 20.8.1997 o zrušení HPH a.s. a jejím vstupu do likvidace.

Rezignace JUDr. Vladimíra Vlčka,CSc. na funkci člena představenstva společnosti.
Rezignace Ing. Tomáše Ševčíka na funkci člena dozorčí rady
Potvrzení stávajících členů představenstva: A.Klimeš, M.Pacovský, M.Šancová, D.Ziegler
Potvrzení dozorčí rady ve složení: J.Podzimek, J.Sainerová
Volba člena představenstva: J.Nového
Volba člena dozorčí rady P.Matějky


15. Mimořádná VH dne 31.5.2002
Nebyla usnášení schopná

16. Náhradní VH dne 19.6.2002
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich


Předseda VH: JUDr. Šárka Foltýnová
Zapisovatel: JUDr. Irena Šestáková
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Milan Šimůnek a Jaroslav Novotný


Náhradní VH svolána na žádost dozorčí rady HPH.

Odvolání všech členů představenstva.
Zvolení členů představenstva ve složení: T.Ševčík, F.Maňák, L.Černý a z odvolaných opětovně D.Ziegler a J.Nový.

Zpětvzetí návrhu na zrušení registrace akcií společnosti na veřejném trhu.


VH nerozhodla o změně stanov společnosti.


17. Řádná VH dne 13.11.2002
Nebyla usnášení schopná


18. Náhradní VH dne 13.12.2002
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich


Předseda VH: Mgr. Lukáš Kuhajda
Zapisovatel: JUDr. Irena Šestáková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný a JUDr. Jiří Podzimek


Schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2001 se ztrátou 3.726.452.767 Kč.

19. VH dne 14.11.2002 v 10 hod. svolaná dozorčí radou HPH
Nebyla usnášení schopná
Nesoulad s notářským zápisem, který uvádí datum VH 16.10.2002


20. VH dne 14.11.2002 v 15 hod. svolaná dozorčí radou HPH
Nebyla usnášení schopná
Nesoulad s notářským zápisem, který uvádí datum VH 16.10.2002


21. Náhradní VH dne 16.12.2002 v 10 hod.
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich

Předseda VH: Mgr. Lukáš Kuhajda
Zapisovatel: JUDr. Irena Šestáková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný a JUDr. František Maňák

Změna stanov.


22. Náhradní VH dne 16.12.2002 v 15 hod.
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich

Předseda VH: Mgr. Lukáš Kuhajda
Zapisovatel: JUDr. Irena Šestáková
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Novotný a JUDr. František Maňák

Změna stanov.
Potvrzení stávajícího představenstva.


23. Mimořádná VH dne 11.3.2003
Svolána na žádost akcionářů majících více než 3% základního kapitálu
Odvolána inzerátem ze dne 4.3.2003


24.Mimořádná VH dne 16.3.2003
Svolána dozorčí radou
Odvolána inzerátem ze dne 7.3.2003


25.Mimořádná VH dne 22.9.2003, svolána členem dozorčí rady P.Matějkou
Místo konání: Zotavovna VS, Praha
Nebyla usnášeníschopná

26. Náhradní VH dne 12.10.2003
Místo konání: Zotavovna VS, Praha
Notář: JUDr. Ivo Havlíček

Předseda VH: Mgr. Továrková
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady.

Volba nových členů představenstva (ve složení Matějka, Černý, Husník, Cabalka, Punar) a dozorčí rady společnosti (ve složení Staněk,Kaňovský,Sedláček).
Zrušení rozhodnutí VH 16.8.2001 o vystoupení z likvidace.

27. Řádná VH dne 29.12.2003 svolána odvolaným představenstvem
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich

Nebyla usnášeníschopná.

28. Náhradní VH dne 4.2.2004 svolána odvolaným představenstvem
Místo konání: Hotel Palcát, Tábor
Notář: JUDr. Miloslav Jindřich

Snížení vlastního kapitálu

29.Mimořádná VH dne 2.4.2004, svolána dozorčí radou
Místo konání: Zotavovna VS, Praha
Notář: JUDr. Jana Stříteřská

Nebyla usnášeníschopná

30.Náhradní VH dne 29.4.2004, svolána dozorčí radou
Místo konání: Zotavovna VS, Praha
Notář: JUDr. Jana Stříteřská

Změna stanov
Odvolání Matějky a Černého z představenstva
Volba K.Staňka členem představenstva
Zrušení závěrek 13.12.2002 a 4.2.2004
Usnesení k trustům


zpětzpět na začátek stránky