k bodu č. 5 „Zpráva likvidátora k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a probíhajících soudních řízení“

ZPRÁVA LIKVIDÁTORA NA NÁHRADNÍ VH 22. 1. 2010 Ve svém vystoupení se budu věnovat zejména následujícím okruhům problémů:


Likvidátor vystoupil k následujícím otázkám:
 1. Charakteristice současného stavu a pokračujícím útokům V. Koženého a B. Vostrého na majetek HPH.
 2. Účetní závěrce za rok 2008 a stavu rekonstrukce účetnictví minulých let.
 3. Aktuálnímu stavu soudních řízení.
 4. Stavu hlavního líčení s obžalovanými V. Koženým a B. Vostrým.
 5. Vymáhání škod, včetně uplatnění škody v trestním řízení.
 6. Postupu likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH.
K jednotlivým otázkám uvedl:

1. Charakteristika současného stavu a pokračující útoky V. Koženého a B. Vostrého na majetek HPH

Vyjděme z krátké historie:
 • 20. 8. 1997 vstoupila společnost do likvidace, likvidátorem byl zvolen B. Vostrý a byl Vám slibován značný likvidační zůstatek.
 • Likvidační zůstatek nebyl vyplacen, naopak B. Vostrý (v rozporu s tím co lze v likvidaci dělat) v tzv. veřejné soutěži prodává 30. 12. 1997 za poloviční účetní cenu majetek HPH Koženého společnosti HCMW oproti dvěma směnkám se splatností až za dva roky, tj. v prosinci 1999, které nikdy, ani z části nebyly proplaceny. Dnes od doby splatnosti směnek uběhlo právě 10 let a 21 dní. Je to smutné jubileum.
 • Pro zdání zajištění majetku uzavírají B. Vostrý za HPH a V. Kožený za HCMW a Daventree Ltd. tzv. zástavní smlouvy, které měly v sobě zakotven neplatný způsob jejich realizace. To v dalším B. Vostrý a V. Kožený náležitě využívají.
Docházelo k rozsáhlému vyvádění majetku ze společnosti. I když zůstaly nějaké zástavy, o kterých Vás ujišťovali, že Vám patří, předvedli názorně pánové Vostrý, Kožený, Ševčík, že jste jejich slibům naletěli. Žádné zástavy, resp. jejich realizace neměly potřebné právní náležitosti (i když smlouvy jsou platné).

Uvítal jsem, že z řad představenstva HPH a dozorčí rady HPH zaznělo, že se dokumentuje činnost T. Ševčíka a J. Sainerové jak z historického hlediska, tak až do současnosti.

Vraťme se k obžalovaným V. Koženému a B. Vostrému. Domnívám se, že se ocitli na dějinné křižovatce. Řízení u Městského soudu v Praze odhaluje jejich závažné skutky ke škodě majetku HPH, ale i roli jejich přisluhovačů. Logické by bylo, že by svoje chyby přiznali a spolupracovali v navrácení peněz do společnosti HPH. Opak je však pravdou.

K akci V. Koženého

Dne 17. 8. 2009 cestou svých právních zástupců pana JUDr. Petra Nipla a pana JUDr. Rostislava Žáka Viktor Kožený jako ředitel Daventree Ltd. a Oily Rock Group Ltd. oznámil společnosti HPH (tedy potažmo i Vám, vážení akcionáři):
 • postoupení pohledávky dne 15. 7. 2009 mezi Daventree Ltd. a HCMW,
 • údajně mělo dojít o postoupení pohledávky mezi Oily Rock Group Ltd. a HCMW
a v důsledku toho:

jednostranné započtení pohledávek
 • ze dne 20. 7. 2009 společnosti HCMW vůči HPH,
 • ze dne 20. 7. 2009 společnosti Oily Rock Group Ltd. vůči HPH.
Tyto pohledávky údajně měla Daventree Ltd. za HPH z titulu bezdůvodného obohacení HPH převzetím listinných akcií Daventree Resources Ltd. Kypr, Union Lesní brána, Intesunion a VÚSU a Oily Rock Group Ltd. (u Oily Rock Group Ltd. bezdůvodným obohacením z převzetí 44 společností, které měly držet ázerbájdžánské vouchery).

Nemohlo dojít, hlavně však vůbec nedošlo k žádným převodům CP na základě zástavní smlouvy do vlastnictví HPH. Pak ovšem nemohlo dojít na straně HPH ani k žádnému, tím méně bezdůvodnému, obohacení.

Proto nelze také proti nárokům HPH nic započítávat a pokud se o to Kožený prostřednictvím svých právníků pokouší, jde o pokusy bez reálného základu, účelově deklarované.

Zamysleme se nad snahou V. Koženého hlouběji. Zjednodušeně řečeno, prý nedluží V. Kožený, a jím řízené společnosti Daventree Ltd. a Oily Rock Group Ltd. HPH, ale naopak HPH těmto společnostem.

Představa pana Koženého je taková, že proti svému zjevnému dluhu z kupní smlouvy z 30. 12. 1997 (kdy mu, resp. HCMW, byl prodán B. Vostrým prakticky veškerý majetek HPH) postaví údajné pohledávky získané od jím kontrolovaných společností Daventree Ltd. a Oily Rock Group Ltd. (účastníků zástavních smluv), které sice HPH ve skutečnosti nic neplnily, ale tvrdí, že ano. Tyto „pohledávky“ ve zde jmenovaných firmách pod křídly pana Koženého splynou s jeho závazky z uvedené kupní smlouvy. A tak se V. Koženému ve spolupráci s B. Vostrým má opět podařit zázrak - nikoli již kuponový, ale neméně výnosný. Za majetek HPH nic nezaplatí a akcionáři HPH se žádného likvidačního zůstatku nedočkají. I na takovou zvrácenou logiku narážíme.

Když nevyšlo vystupování z likvidace a zbavení nároků HPH ze směnek, když nevyšel podvodný konkurs na majetek HPH, nastupuje tento podvodný pokus. Neobávejte se. Jsme u toho, na Vaší straně, a konáme.

K akci B. Vostrého

B. Vostrý samozvaně v roce 2001 rozhodoval o majetku HPH, rozhodoval o něm ještě později v r. 2002. Do HPH ho nepřevedl a rozptýlil ho do různých jiných společností po světě. Část majetku je blokována v zahraničí. V hlavním líčení u Městského soudu v Praze, kde jsou B. Vostrý a V. Kožený obžalovaní z rozsáhlé trestné činnosti se ve čtených důkazech názorně ukazuje rafinovanost a záludnost takového jednání. B. Vostrý se již několikrát i svými přímými dopisy soudu snažil vyložit svoji činnost jako cosi zcela nezávadného a dokonce prospěšného pro HPH. To nepotřebuje komentář.

Právní zástupce najatý B. Vostrým v tomto procesu je JUDr. Josef Monsport. Ten následně najal k zpracování posudku ohledně operací s cennými papíry, na nichž se B. Vostrý podílel a za něž je obžalován znalecký ústav Česká znalecká, a.s. (na zpracování posudku se podílel v prvé řadě Ing. Vítězslav Hálek z Hradce Králové).

Poznamenávám, že Ing. Vítězslav Hálek je správcem konkursní podstaty známé vytunelované společnosti TREND - všeobecný investiční fond, a.s., JUDr. Josef Monsport je zase správcem konkursní podstaty H-Systému, a.s. To opět nepotřebuje komentář.

Smyslem zmíněného posudku zadaného obhájcem Vostrého, má být zřejmě to, jak se B. Vostrý léta staral o blaho akcionářů. Posudek má zřejmě obhajobě pomoci prokazovat, že Vostrý vlastně nezpůsobil škodu, nebo dokonce, že škodu nelze pro nedostatek podkladů vůbec vyčíslit. Obžaloba podaná na B. Vostrého státním zastupitelstvím to však vidí zcela opačně, na základě předložených důkazů.

My jsme ten posudek analyzovali a dospěli jsme k závěru, že obsahuje nepravdivé a zkreslené údaje. Samozřejmě, že se k tomuto posudku vyjádříme, sdělíme soudu své stanovisko a podepřeme ho i odpovídajícími důkazy.

2. Účetní závěrka za rok 2008, resp. k 31. 12. 2008

Jak jste byli již několikrát na VH informováni, dřívější představenstva mně nepředala žádné účetní dokumenty. Soud proto vydal předběžná opatření, která jim to ukládala. Tato soudní rozhodnutí byla vykonatelná a pravomocná. Minulá představenstva je zcela ignorovala. Bránili mi tak dostat se k účetním dokumentům a rychle zjednávat nápravu. Tím posledním představenstvem mám na mysli představenstvo v čele s T. Ševčíkem a dozorčí radu v čele s J. Sainerovou.

Policie ČR zajišťovala dokumenty v sídle HPH v Ohradní 65 v září 2001 a opětovně v roce březnu 2004. V únoru 2004 Policie ČR zajistila rozsáhlé dokumenty v sídle společnosti Daventree Resources Ltd. Belize – organizační složka v ČR, Na Záhonech, Praha 4. Měl jsem možnost se s těmito dokumenty seznámit.

Torzo účetních dokumentů společnosti HPH jsem převzal až 6. – 13. dubna 2004 od společnosti HARVARD GROUP a.s. Protože se účetní doklady nacházely ve velmi neuspokojivém stavu, bylo vedení účetnictví předáno profesionální účetní společnosti, která podle mých pokynů okamžitě zahájila práce na rekonstrukci účetnictví.

Účetní závěrka r. 2008 musela vycházet z návaznosti na doznívající destruktivní důsledky neplatně a podvodně prohlášeného konkursu na HPH a pokračující rekonstrukci účetnictví minulých let. Stále soudní cestou uplatňujeme navrácení všech dokumentů HPH (včetně účetních) od bývalého správce konkursní podstaty Cupky, a ze soudní úschovy. Doposud tyto dokumenty nemáme k dispozici. Vydání dokumentů ze soudní úschovy brání Ing. T. Ševčík svým odvoláním proti vydání dokumentů HPH. Jde o zjevnou obstrukci, ale musíme počkat na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Tím se rekonstrukce účetnictví protahuje. Zřejmě se T. Ševčík obává dalšího odhalení a zveřejnění toho, co se v tehdejším představenstvu HPH pod jeho vedením s majetkem HPH dělo.

Účetní závěrka firmy Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci za rok 2008 proběhla dle obecně platných postupů stanovených zákonem o účetnictví č. 565/1991 Sb., a navazujících předpisů pro účetnictví.

Dokumenty k zaúčtování byly předkládány průběžně v dohodnutých termínech a splnily náležitosti pro jejich zaúčtování. K 31. 12. 2008 byla provedena fyzická i dokladová inventura majetku, na jejímž základě nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly.

Jen pro příklad s čím jsme se museli potýkat. Závěrka za r. 2003 předložená bývalým představenstvem HPH v čele s T. Ševčíkem (a za přihlížení dozorčí rady v čele s J. Sainerovou) finančnímu úřadu pro Prahu 4 vykazovala majetek ve vlastním kapitálu pouze 39 milionů Kč, tj. o 9,9 miliardy Kč nižší, tedy snížený ze 100 % až na 0,3 % původního majetku. (snížení majetku o 99,7 %). To lze chápat jako snahu o umazání veškerého dluhu V. Koženého a B. Vostrého.

To vše jsme museli napravovat. Vrátili jsme se zpátky k účetní hodnotě majetku 9,8 miliardy Kč a zohlednili jsme i úroky z neproplacených směnek. Tak jsme na úrovni cca 20 miliard Kč a úroky dále narůstají. V trestním řízení uplatňuji škodu ve výši 16,3 miliardy Kč.

Několik poznámek k účetní závěrce 2008. V roce 2008 došlo k prodeji majetku (pozemku) jen ve výši 300 tisíc Kč (řádek 20 ve výkazu zisku a ztrát).

Pečlivě jsem šel a jdu po všech minulých účtech. Objevil jsem v účetnictví bývalého představenstva účetní údaj o dlouhodobém majetku ve výši ve výši 146 494 639,58 Kč. Z opatrnosti jsem tuto částku převzal do účetnictví HPH k dalšímu přezkoumání. Tento tzv. dlouhodobý majetek nebyl nikdy fyzicky likvidátorovi předán, neexistují o něm inventární soupisy ani karty.

Dlouhodobý majetek zachycený na účtech tř. 0 a 2, ve výši 146 494 639,58 Kč byl odúčtován proti účtu 428100 (nerozdělený zisk minulých let). Výše uvedený dlouhodobý majetek byl na tyto účty přeúčtován z toho důvodu, aby nebyly nedůvodně navyšovány provozní náklady. Tato účetní operace byla takto zaúčtována až v r. 2008, protože v předcházejících letech, v rámci rekonstrukce účetnictví převzatého od HBS, bylo nutné nejprve vyjasnit původ tohoto majetku a důvody, proč byl tento majetek dřívějším představenstvem vůbec veden v aktivech společnosti (nevylučuji podezření z trestní odpovědnosti bývalého předsedy představenstva a napomáhání k ní bývalou předsedkyní dozorčí rady).

Provozní náklady se zvýšily o cca 5 milionů Kč. Jde o právní služby zejména do zahraničí, které řeší otázky návratu majetku do společnosti HPH. Jde o služby, které by nebyly vyžadovány, pokud by bývalé představenstvo v čele s T. Ševčíkem (i za přihlížení dozorčí rady v čele s J. Sainerovou) se nepodílelo nebo neasistovalo na vyvedení majetku do zahraničí.

K navýšení provozních nákladů HPH muselo dojít z důvodu vymáhání návratu majetku do společnosti HPH, nelegálně vyvedeného do zahraničí a tím navýšení výdajů na právní služby v roce 2008. Jde opět o služby související s návratem majetku do společnosti HPH.

V této souvislosti se chci zmínit ještě o jedné otázce. JUDr. J Sainerová a společnosti Harms Holdings, Berio Holdings a Deneb Shipping mne požádaly cca před několika týdny o zaslání soupisu jmění.

Je potřebné vědět, že JUDr. J Sainerová, Ing. B. Vostrý a společnosti Harms Holdings, Berio Holdings a Deneb Shipping již 9. 2. 2006 oficiálně oznámili Komisi pro cenné papíry jednání ve shodě.

K tzv. soupisu jmění

Podle § 74 odst. 1 Obch. z. likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Likvidátorem od vstupu společnosti do likvidace dne 20. 8. 1997 do listopadu 2000 byl Ing. Boris Vostrý. Ten dne 30. 12. 1997 prodal veškerý majetek HPH společnosti HCMW jejímž jednajícím ředitelem byl V. Kožený. To, co bylo předmětem kupní smlouvy, bylo přísně utajováno. Žádný soupis jmění, který měl sestavit Ing. B. Vostrý ke dni vstupu společnosti do likvidace, nexistuje, nebyl předán a v zajištěných dokumentech Policií ČR jsem ho nenalezl. Co se dělo s majetkem společnosti HPH se mj. dokazuje v trestním řízení proti B. Vostrému a V. Koženému, kde za poškozenou společnost uplatňuji nárok na náhradu škody ve výši 16,3 miliardy Kč. V účetnictví HPH jsou zahrnuty směnky a úroky ze směnek. Reálný soupis jmění bude možné sestavit až po ukončení soudních sporů popř. soudních řízení, které se dosud vedou.

Půjde tedy o vyřešení situace posuzované zejména:
 1. v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 46 T 17/2006 Městského soudu v Praze (probíhá hlavní líčení),
 2. v žalobě na určení vlastnictví k finančním prostředkům na účtech JUDr. Jaromíra Bayera (jde o žalobu společností Daventree Resources Limited, Kypr na určení vlastnictví proti Daventree Trustees Ltd. a JUDr. Jaromíru Bayerovi.) vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
 3. v žalobě na neplatnost trustů 1 a 2 u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika,
 4. v žalobě na plnění ze směnečného závazku vyplývajícího ze směnky na 4,4 mld. Kč u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika,
 5. v žalobách na plnění ze směnečných závazků ze směnek 9,8 mld. Kč a 5,5 mld. Kč vedených u Městského soudu v Praze.
Pojem „soupis jmění“ není účetním výrazem z hlediska zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. Z hlediska účetnictví je jakékoliv jmění společnosti součástí účetní závěrky a příloh podložených inventurami majetku. Majetek, který dohledávám je předmětem soudních sporů a předmětem uplatňovaných škod v trestním řízení u Městského soudu v Praze proti obžalovaným V. Koženému a B. Vostrému je uváděn v přílohách k účetním závěrkám HPH a doplňován podle aktuálního stavu uvedených řízení.

Účetní závěrka je předmětem projednávání následujícího 6. bodu NVH, proto se jí dále nebudu zabývat podrobně.

3. Aktuální stav soudních řízení k 31. 12. 2008

Pravidelně na každé valné hromadě od roku 2004 podrobně informuji o stavu soudních řízení. Jsou součástí zápisů z NVH a mých vystoupení na těchto NVH. Nebudu proto opakovat četná soudní řízení, v nichž jsme obstáli a čelili mnohonásobným pokusům zbavit Vás záruk na majetek tzv. vystupováním z likvidace, nebo pokusu o podvodný konkurs. Z hlediska svých podání jako likvidátora mohu konstatovat v absolutní většině nespornou úspěšnost před soudy různých stupňů. V podmínkách širokých aktivit B. Vostrého a V. Koženého a jejich přisluhovačů je to nesporně velký úspěch našich právníků.

Nesmíme přitom zapomínat na historické souvislosti nedávných let, s kterými se doposud potýkáme, ani na aktivitu těch, kteří problémy ve společnosti HPH způsobili a způsobují dále. V zájmu koho, to jistě nemusím zdůrazňovat.

Považuji za nutné připomenout, že od okamžiku, kdy jsem v prosinci 2000 byl soudem pravomocně jmenován likvidátorem a od prvního usnesení mimořádné valné hromady 18. 12. 2000 o tzv. vystoupení z likvidace tvrdilo bývalé představenstvo i dozorčí rada, že společnost je mimo likvidaci. Takto také jednali v obchodním styku. Tato situace se změnila až od náhradní valné hromady konané dne 12. 10. 2003, kdy bylo zvoleno představenstvo Matějka, Punar, Černý, Husník, Cabalka. Na další NVH dne 29. 4. 2004 bylo toto představenstvo odvoláno (s výjimkou JUDr. Tomáše Cabalky a Milana Husníka), změněny stanovy a vytvořeno představenstvo tříčlenné – zvolen za člena představenstva Karel Staněk (Husník, Cabalka jsou zbývajícími členy nyní tříčlenného představenstva). Zápisy v obchodním rejstříku nyní poprvé za dobu od r. 1999 zachycují aktuální právní stav ve společnosti. Toho však bylo dosaženo až v listopadu 2008.

Valné hromady:

Právě usnesení již zmíněné náhradní valné hromady konané dne 12. 10. 2003 (svolal ji jediný člen tehdy dozorčí rady Pavel Matějka) bylo napadeno žalobou akcionářky (konkrétně JUDr. Sainerové). V této věci již bylo rozhodnuto pravomocně, když usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla žaloba zamítnuta, potvrdil Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 4. 4. 2008. Usnesení této NVH jsou tedy platná.

O následující VH svolané odvolaným představenstvem a konané 4. 2. 2004 bylo již Městským soudem v Praze rozhodnuto a usnesení na ní přijatá byla posouzena jako neplatná. Všechny následující valné hromady, které se konaly, byly napadeny žalobami na neplatnost. O žádné z nich dosud nebylo rozhodnuto, a to ani soudem prvého stupně.

Předběžná opatření:
 1. Připomínám: Postupně byla posléze v r. 2001 navržena - a to úspěšně - předběžná opatření znemožňující HPH popř. členům jeho představenstva, zejména disponovat prostředky na tehdejším bankovním účtu, nemovitostmi ve vlastnictví HPH, se směnkami, v nichž je HPH označen jakožto směnečný věřitel a zdržet se též jakéhokoliv nakládání s majetkovými hodnotami HPH v Ázerbájdžánu a Ruské federaci.
 2. V rámci předběžných opatření byly vysloveny zákazy majetkových dispozic, přesto je některé osoby nedodržely. To má své důsledky v neplatnosti řady úkonů, které za HPH v minulosti činily a považoval jsem za nutné v tom směru i podat trestní oznámení pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Nicméně orgány činné v trestním řízení v tom takový trestný čin nevidí. Je to téměř absurdní situace, ale je tomu tak.
 3. Již od června 2004 (s ohledem na obsah tehdy nových zákonů o kapitálovém trhu) jsme museli blokovat předběžným opatřením obchodování s účastnickými akciemi HPH. Nyní ve věci řízení o neplatnost usnesení náhradní valné hromady HPH konané dne 19. 1. 2007, bylo Středisku cenných papírů zakázáno umožňovat převody akcií HPH předběžným opatřením k návrhu jednoho z účastníků řízení. Toto omezení je stále platné (vykonatelné).
 4. Vykonatelné je také předběžné opatření, zakazující nakládat s nemovitostmi v Praze 4, Ohradní 65, o které vedeme vlastnickou žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 4 proti Victoria Security Printing, a.s.
Likvidátor dále podrobně informoval o všech soudních řízeních v ČR i v zahraničí.

4. Stav hlavního líčení s obžalovanými Viktorem Koženým a Borisem Vostrým

Dne 22. 9. 2006 podalo Vrchní státní zastupitelství Městskému soudu v Praze obžalobu na Viktora Koženého a Borise Vostrého.

Sama obžaloba má 411 stran textu s podrobným popisem trestné činnosti obou obžalovaných včetně jejich konkrétních útoků na majetek Harvardských investičních fondů (posléze společností) a na majetek Sklo Unionu Teplice. Její přílohy obsahují téměř dvě stovky šanonů Hlavního spisu a další množství šanonů a krabic se zajištěnými důkazy.

Projednávání obžaloby proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému (tzv. hlavní líčení) začalo u Městského soudu v Praze dne 12. února 2008. Hned po přednesení obžaloby jsem byl vyslýchán jako první svědek.

Hlavní líčení dosud probíhalo ve 42 jednacích dnech do konce r. 2009. Několik měsíců si vyžádalo provedení dožádání u Okresního soudu v Nikósii na Kypru, kdy měli být k návrhu státního zástupce (zahrnujícího i otázky poškozeného) vyslechnuti jako svědci Polakis Sarris, Iro Petsa a Linda Loizou. Výslechy se uskutečnily na podzim 2009 a nyní se téměř stovka stran protokolu překládá z řečtiny.

Paralelně Vrchní státní zastupitelství provádí doplňující šetření k věci, kupř. v Bahamském společenství.

Znovu připomínám, že celý text obžaloby je dostupný na internetu, a to na adrese www. kozenyobzaloba.cz. Pro ty, kteří přece jen nemají možnost internetu využít, jsme připravili několik výtisků, nikoli obžaloby celé, ale její úvodní části, která shrnuje, čeho se obžalovaní měli dopustit a jaké delikty v tom státní žalobce vidí.

I. (jednání - skutky obžaloby 1 až 92 – V. Kožený)

Chci zdůraznit tu skutečnost, že V. Kožený v uvedených převodech je uveden jako obecný zmocněnec a osoba disponující plnou mocí vystavenou představenstvem Harvard Capital & Consulting, a.s. V předmětné době od 13. 6. 1995 (zapsán 27. 9. 1995) byl členem představenstva (tedy na nejvyšším žebříčku) B. Vostrý a od 18. 10. 1996 (zapsán 25. 6. 1997) byl dokonce předsedou představenstva.

III. (jednání – skutky obžaloby 99 až 107 – B. Vostrý)

Tyto převody se vztahují k činnosti B. Vostrého jako předsedy představenstva Sklo Union, a.s. Teplice. Vystavoval a podepisoval za SU Teplice příkazy k nákupu a prodejům akcií z portfolia SU Teplice. A to tak, že 30. 5. 1996 nakupoval akcie českých podniků z Harvardské finanční společnosti za vyšší částku a druhý den 31. 5. 1996 je prodával HPH za nižší částku. Tím způsobil škody Sklo Unionu, a.s. Teplice ve výši přes 500 miliónů korun během těchto dvou dnů. Podle mých zjištění byly tedy útoky na majetek HPH ještě četnější a rozsáhlejší, než ty, které zahrnuje obžaloba.

Boris Vostrý funkci člena a posléze předsedy představenstva zakládající společnosti Harvardských fondů Harvard Capital and Consulting investiční společnost, a.s. zastával od 13. 6. 1995. Byl v 20 nejvyšších statutárních orgánech společností, s jejichž CP obchodoval. Např. místopředsedou Biocel Paskov, a.s., předsedou představenstva Česká námořní plavba, místopředsedou představenstva Spolana Neratovice, členem představenstva Moravské naftové závody, ale i členem představenstva RM-Systém. Figuruje nebo figuroval ve funkci ředitele nebo statutárního zástupce ve 22 zahraničních společnostech. Poté co V. Kožený v lednu 1994 přesídlil na Bahamy, byl B. Vostrý, jak je z dokumentů a VH různých společností vidět, hlavním organizátorem v ČR. Byl organizátorem a předsedou VH, kde se Harvardské investiční fondy přetransformovaly na klasické a.s. a vymkly se kontrole Ministerstva financí ČR.

IV. (dílčí útoky – ve skutcích obžaloby 108, 109, 110 – B. Vostrý)

Dílčí útok 108 je charakterizován tím, že 25. 1. 1996 B. Vostrý za společnost Sklo Union Teplice podepsal smlouvu se společností Stratton Investments Ltd. na základě které do majetku Sklo Union převzal rozsáhlé finanční závazky, které měl Stratton Investments Ltd. z neuhrazených vlastních směnek Harvardským investičním fondům ve výši 5.635.721.720 Kč.

Za to obdržel CP některých českých podniků. V té době však tržní cena uvedených CP byla poloviční, pouze 2.808.903.363,60 Kč. Došlo tedy k účetní škodě pro Sklo Union ve výši 2.826.818.356,40 Kč. Ale i o poloviční hodnotu těchto CP, jak vyplývá z dokumentů společnost Sklo Union, následným útokem připravil.

Dílčí útok 109 je charakterizován tím, že 2. 2. 1996 B. Vostrý podepsal smlouvu o převodu akcií českých podniků držených společností Sklo Union, a.s. Teplice na kyperskou společnost Harms Holding Ltd.

B. Vostrý ve svém vyjádření Městskému soudu v Praze z 6. 11. 2006 tvrdí, že proti tomuto převodu vkladu získala společnost Sklo Union akcie kyperské společnosti v rozsahu celého jejího základního kapitálu 55 mil. ks a stala se tak 100% matkou společnosti Harms Holding Co. Ltd. Ve stejné dny, kdy byly akcie do Harms převedeny, byly z Harms převedeny na Ras Al Khaimah, který je okamžitě dále převáděl.

Sklo Union tak přišel o bonitní akcie českých podniků směnou za bezcenné akcie prázdné společnosti Harms Holding Ltd. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že se B. Vostrý pokoušel tyto akcie Harms v počtu 54.999.999.ks prodat 12. 9. 2002 společnosti Privat Slovakia Marketing za 100 milionů Kč, tj. za necelé 2% původně deklarované částky. Na podnět Ministerstva financí ČR Policie ČR tyto finanční prostředky zablokovala a prodej se neuskutečnil.

Dílčí útok 110 je charakterizován tím, že 30. 6. 1996 podepsal B. Vostrý za společnost Sklo Union, a.s. Teplice smlouvu se společností Daventree Ltd. zastoupenou V. Koženým na základě které Sklo Union, a.s. Teplice převedla na společnost Daventree Ltd. akcie, které měla v držení.

Útoky uvedenými pod body 108 až 110 vznikla škoda Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. - v likvidaci ve výši 7.378.491.720 Kč.

Jako svědek (a současně i likvidátor) jsem vypovídal u Městského soudu v Praze ve čtyřech dnech. 18. 4. 2008 mi bylo umožněno pomocí dataprojektoru promítnout a názorně ukázat a vysvětlit své poznatky k útokům V. Koženého a B. Vostrého na majetek HPH. Nemusím zdůrazňovat, že k nelibosti jejich obhájců. Ve výslechu jsem potvrdil své výpovědi na Policii ČR v roce 2003, podávané celých deset dní. Potvrdil jsem svoji obsáhlou svědeckou výpověď i na základě toho, že jsem v průběhu doby při řešení úkolů spojených s likvidátorskou funkcí zpracoval kolem 500 analýz a došel jsem k obdobným závěrům, jako jsou uvedeny v obžalobě.

K problematice listinných akcií

Listinné akcie INTESUNION, a.s., VÚSU, a.s., UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byly podstatou obchodu, který je součástí obžaloby V. Koženého a B. Vostrého. Konkrétně za skutky 108 až 110 je mimo jiné obžalován B. Vostrý. Převod uvedených listinných akcií podepisoval B. Vostrý. B. Vostrý zmíněné akcie převedl tak, že dne 30. 6. 1996 podepsal za společnost Sklo Union, a.s. Teplice smlouvu se společností DAVENTREE Ltd., zastoupenou Viktorem KOŽENÝM, na základě které Sklo Union, a. s. Teplice převedla na společnost DAVENTREE, Ltd. se sídlem na Kypru: akcie Union Lesní Brána, a.s. v počtu 9.995 ks v ceně za akcii 10.000,- Kč a ceně celkem 99.950.000,- Kč, akcie VÚSU, a.s. v počtu 7.707 ks v ceně za akcii 10.000,- Kč a v ceně celkem 77.070.000,- Kč, akcie INTESUN10N, a.s. v počtu 9.151 ks, v ceně za akcii 10.000,- Kč a v ceně celkem 91.510.000,- Kč.

Dne 8. 9. 1998 se zmíněné listinné akcie staly předmětem zástavy ve prospěch HPH. Disponuji originálem Smlouvy o poskytnutí záruk a zástav ze dne 8. 9. 1998 smluvních stran Daventree Ltd. zastoupené jejím ředitelem V. Koženým a Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za který jednal tehdejší likvidátor B. Vostrý. Tato Smlouva je stále platná vyjma její části, která obsahuje ujednání o tzv. propadné zástavě resp. zástavě jako takové. Uvedené listinné akcie mi nebyly předány, bezprostředně poté, jak jsem se v prosinci 2000 stal likvidátorem společnosti HPH, ani nikdy později.

Listinné akcie INTESUNION, a.s., VÚSU, a.s., UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byly rubopisem ze dne 8. 11. 2002 převedeny z Daventree Ltd. (zastupovaného tehdy kyperským advokátem) na Daventree Resources Limited, Kypr, kde byl 100% akcionářem HPH. Těchto listinných akcií, které jsou předmětem zajišťovací smlouvy ve prospěch HPH se zmocnil Ing. Tomáš Ševčík a rubopisem je převáděl nejprve ze společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr na Daventree Resources Ltd. Belize.

Rubopisy na listinných akciích INTESUNION, a.s., VÚSU, a.s., UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. potvrzují, že tyto akcie byly v majetku společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr (kde byl HPH 100% akcionářem) a že s nimi Ing. T. Ševčík nakládal ke škodě společnosti HPH. Posléze Ing. Tomáš Ševčík z Daventree Resources Ltd. Belize prováděl rubopisy převody uvedených cenných papírů na slovenské společnosti - postupně na ARTOM, spol. s r.o., TASS spol. s r. o., TASS HOLDING, a.s., TASS INVEST, a.s. Je tedy nepochybné, že šlo o cenné papíry, které byly určeny k plnění závazků vůči HPH - k tomu, však v důsledku popsaných operací nikdy nedošlo. V současné době má Ing. T. Ševčík trvalý pobyt ve Slovenské republice.

Proto jsem činil a činím kroky k návratu tohoto majetku do rukou jeho původního adresáta (HPH), jemuž dle původních smluvních dokumentů měly náležet. Pro úplnost uvádím, že z mého podnětu likvidátora je vedeno vyšetřovatelkou Policejního sboru Slovenské republiky, Úřadu boje proti korupci, Odbor boje proti korupci pro podezření z trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 5 Trestního zákona trestní stíhání neznámého pachatele, mj. v souvislosti s výše uvedenými převody cenných papírů.

4. Vymáhání škod včetně uplatnění škody v trestním řízení

I. Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci jsem uplatnil požadavek na náhradu škody v trestním řízení. Tento upřesněný návrh byl zaregistrován v soudním spisu a čten v úvodu hlavního líčení prvního dne 12. 2. 2008 projednávání obžaloby.

Poškozený HPH (resp. jeho právní předchůdci v souladu s obžalobou) uplatňuje v tomto trestním řízení nárok na náhradu škody takto a v této výši:

A.
Vůči obžalovanému Viktoru Koženému za skutky č. 1 – 92 uvedené v části I. uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 8.037.254.879,05 Kč. Dále pak vůči témuž obžalovanému za skutky pod č. 93 až 98 uvedené v části II. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 252.678.195,- Kč.

B.
Dále vůči obžalovanému Ing. Borisi Vostrému, CSc. za skutky č. 99 – 107 uvedenými v části III. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 514.034.424,74 Kč. Konečně vůči Ing. Borisi Vostrému, CSc. za skutky č. 108 až 110 uvedenými v části IV. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 7.378.491.720,-Kč.

C.
Celkem tedy požaduje poškozený, aby mu byla přiznána náhrada škody ve výši 16.182.459.218,79 Kč z toho vůči Viktoru Koženému ve výši 8.289.933.074,05 Kč a vůči Ing. Borisi Vostrému, CSc. ve výši 7.892.526.144,74 Kč.

Podle § 43 odst. 3 trestního řádu žádá poškozený, aby v trestním řízení před soudem v případě odsuzujícího rozsudku přiznal soud poškozené společnosti (HPH) nárok na náhradu škody v uvedené výši a v případě, že by bylo v řízení prokázáno, že oba obvinění jednali ve vzájemném srozumění, aby byli zavázáni k náhradě škody společně a nerozdílně.

5. Postup likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH

Podstatnou záležitostí pro nás zůstává uvolnění již zablokovaných prostředků v trestním řízení v ČR a v zahraničí.
 • 20,2mil USD na účtu advokáta Bayera
 • 100.364.209 Kč při pokusu prodat zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. ve Starém Smokovci
 • 31 mil USD na Kajmanských ostrovech
 • 12,5 mil USD v Lucembursku
Značná část majetku (vedle toho blokovaného) je zřejmě doposud v rukách trestně stíhaných osob a osob s nimi spolupracujících.

Likvidátor dále podrobně informoval o přijaté strategii, která má určitou kontinuitu v návaznosti na to, co se již podařilo vykonat.

zpětzpět na začátek stránky