NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci konaná dne 22. ledna 2010

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci za rok 2008


V průběhu roku 2008 nedošlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, a tak pracovala dozorčí rada jako tříčlenná ve složení ing. Jan Kašpar, Jakub Sedláček a Tomáš Berka.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2008 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány ani nebyly předány osobami, které se za členy dozorčí rady v minulosti vydávaly. Tyto osoby ani přes opakované výzvy doposud dozorčí radě žádné dokumenty nepředaly, jmenovitě JUDr. Jana Sainerová, které byla adresována třikrát výzva k předání agendy dozorčí rady.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2008, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč):

aktiva celkem, netto 20 777 864
dlouhodobý majetek, netto 290
oběžná aktiva, netto 20 777 424
časové rozlišení, netto 150

pasiva celkem 20 777 864
vlastní kapitál 20 500 360
cizí zdroje 276 555
časové rozlišení 949

Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2008 byla podrobena auditu auditorem. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Dozorčí rada bere na vědomí vypořádání ztráty za rok 2008 převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2008 valnou hromadou schválit.

V Praze dne 13. 1. 2010

Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady

zpětzpět na začátek stránky