Ze zprávy likvidátora na náhradní VH 29. 2. 2008

K aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a probíhajících soudních řízeníSvé vystoupení jsem rozdělil do následujících okruhů, kterým se budu věnovat:
 1. Účetní závěrka za rok 2006 a stav rekonstrukce účetnictví minulých let
 2. Aktuální stav soudních řízení
 3. K investicím v minulosti z majetku HPH
 4. Zahájení hlavního líčení s obžalovanými V. Koženým a B. Vostrým
 5. Náhrada škody v trestním řízení
 6. Komplexní přístup likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH
Navazuji na své vystoupení na VH 19. 1. 2007 a budu pokračovat v přiblížení a objasnění nejnovějších otázek. Mojí příjemnou povinností je informovat o svém dosavadním postupu, krocích a výsledcích, kterých na cestě k co nejlepšímu likvidačnímu zůstatku bylo dosaženo.

Tak jako na minulých valných hromadách vystupuji i dnes jako likvidátor HPH, který byl jmenován soudem – tj. ve veřejném zájmu – a nejsem nijak spojený s historií HPH a tím méně s osobami, které tuto historii vytvářely. Zveřejňuji pouze určitá fakta, jako část toho, co zveřejnit mohu, abych nenarušil pokračující činnost v ochraně majetku a majetkových zájmů HPH.

1. Účetní závěrka za rok 2006, resp. k 31. 12. 2006

Jak již víte, účetní dokumenty společnosti HPH jsem převzal až 6. –13. dubna 2004 od společnosti HARVARD GROUP a.s. Protože se účetní doklady nacházely ve velmi neuspokojivém stavu, bylo vedení účetnictví předáno odborné účetní společnosti, která podle mých pokynů okamžitě zahájila práce na rekonstrukci účetnictví.

Účetní závěrka r. 2006 musela vycházet z návaznosti na destruktivní důsledky neplatně a troufám si říci i podvodně prohlášeného konkursu na HPH. Některé otázky musíme řešit soudní cestou, jako například navrácení dokumentů od bývalého správce konkursní podstaty Cupky. Připomeňme si, že konkurs byl prohlášen na základě návrhu nikdy platně nezvolených členů představenstva pana Pacovského a Klimeše a společnosti Vepros s.r.o. Ke konkursu se aktivně připojil pan Pavel Matějka. Konkursem se tak zastavilo projednávání soudních sporů, včetně těch, směřujících k návratu majetku do HPH. Co je nejhorší, že se zastavilo i vymáhání majetku v zahraničí, dokonce bylo závažným způsobem ohroženo.

Účetní závěrka firmy Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za rok 2006 proběhla dle obecně platných postupů stanovených zákonem o účetnictví č. 565/1991 Sb, a navazujících předpisů pro účetnictví.

Dokumenty k zaúčtování byly předkládány průběžně v dohodnutých termínech a splnily veškeré náležitosti pro jejich zaúčtování. K 31. 12. 2006 byla provedena důkladná fyzická i dokladová inventura majetku, na jejímž základě nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly.

Účetní závěrka je předmětem projednávání následného 7. bodu VH proto se jí dále nebudu zabývat podrobně.

V současné době navíc probíhá složitá rekonstrukce účetnictví za léta 1997 až 2002, jejímž cílem je prověřit úplnost, průkaznost a správnost účetnictví těchto let. A že je to velmi náročná práce o tom asi nepochybujete. Setkáváme se s hrůzostrašnými skutečnostmi. K rekonstrukci využíváme i informace z dokladů zajištěných Policií ČR při prohlídce prostor v sídle Daventree Resources Ltd. Belize – organizační složka v ČR v ul. Na Záhonech a v sídle HPH v Ohradní ulici.

2. Stručný přehled právní situace (aktuální stav k dnešnímu dni, tj. 29. 2. 2008)

I.

a) Právní status HPH jakožto společnosti v likvidaci byl podroben pokusům o změny (vystoupení z likvidace) na mimořádné valné hromadě 18. 12. 2000, mimořádné valné hromadě 10. 1. 2001, valné hromadě 16. 8. 2001, pokus vystoupit z likvidace pro případ neúspěchu dříve uvedených pokusů vykazuje usnesení náhradní valné hromady z 14. 3. 2002, jímž bylo uloženo představenstvu ad eventum podat soudu návrh na rozhodnutí o vystoupení společnosti z likvidace (§ 68 odst.8 obch. zák. v platném znění, tedy po tzv. technické novele účinné od 1.1.2002).

Všechna usnesení těchto VH, která směřovala k vystoupení z likvidace, jsou pravomocně neplatná. Dosažení tohoto stavu však si vyžádalo soudních řízení, která trvala téměř pět let. Bez této cesty by však naprosto nebylo možno vymáhat jakýkoli majetek.

b) Již pravomocně skončeno je i řízení o určení neplatnosti usnesení náhradní valné hromady HPH konané dne 19. 6. 2002, kde Městský soud v Praze dne 10. 11. 2003 rozhodl, že volba představenstva ve složení ing. Ševčík, JUDr. Maňák, ing. Ziegler, L. Černý a Mgr. Nový je neplatná.

c) Napadena žalobami byla u Městského soudu v Praze též usnesení náhradní valné hromady konané dne 13. 12. 2002. Likvidátor navrhoval, aby neplatným bylo toto usnesení z 13. 12. 2002: „Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2001 a schvaluje, aby účetní ztráta za rok 2001 ve výši 3.726.452.767,34 Kč byla převedena na účet ztrát minulých let“. Akcionářské žaloby se domáhaly vyslovení neplatnosti všech usnesení této valné hromady. Akcionář – kyperská společnost – vzala žalobu zpět). Usnesením soudu ze dne 2. 12. 2004, bylo mj. vysloveno, že všechna usnesení valné hromady konané dne 13. 12. 2002 jsou neplatná.

d) Pokud byla žalobou napadena usnesení přijatá na valné hromadě HPH konané dne 16. 12. 2002 od 10 hod. bylo řízení po zpětvzetí žaloby žalobcem (Likeit Holdings Ltd.) zastaveno.

e) Pokud jde o valnou hromadu toho dne druhou, svolanou na 15 hodin, 16. 12. 2002, byly napadeny žalobami, a to společností Likeit Holdings Ltd., která však vzala svou žalobu zpět a akcionáři Kaňovským a Sedláčkem. Soud žalobám akcionářů vyhověl a vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, včetně toho, jímž byli znovuzvoleni do představenstva ing. Ševčík, JUDr. Maňák, ing. Ziegler, L. Černý a Mgr. Nový. Usnesení je pravomocné.

f) Usnesení náhradní valné hromady konané dne 12. 10. 2003 (svolal ji jediný člen tehdy dozorčí rady Pavel Matějka) je napadeno žalobou akcionářky J. Sainerové. Soud prvého stupně žalobu zamítl 3. 5. 2007, o odvolání žalobkyně dosud Vrchní soud v Praze nerozhodnul.

g) Na valné hromadě dne 12. 10. 2003 odvolané představenstvo svolalo však řádnou valnou hromadu na 4. 2. 2004, jejíž usnesení napadli akcionáři Sedláček a Kaňovský a rovněž likvidátor HPH. V řízení o této žalobě bylo vydáno významné předběžné opatření, jímž bylo Středisku cenných papírů uloženo, aby neprovádělo obchody s „harvardskými akciemi“. Soud prvého stupně žalobám vyhověl a vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady. Usnesení je pravomocné.

h) Usnesení valné hromady konané dne 29. 4. 2004 jsou napadena několika žalobami, (žalobci Matějka, HARVARD GROUP, a.s., ing. Behro, JUDr. Sainerová, Fictio Holdings, Ltd., Elobelium Trading Ltd.). Ve věci se dosud nejednalo. Také usnesení valné hromady konané dne 10. 3. 2006 jsou napadena několika žalobami. Rovněž v této věci se dosud nejednalo. O spojených žalobách na neplatnost usnesení NVH z 19. 1. 2007, soud nejednal, spis u Vrchního soudu v Praze kvůli odvolání proti usnesení, kterým soud prvého stupně zamítl návrh na zajištění důkazů.

II. Další postup likvidátora

a) Byla podána žaloba na zrušení smíru schváleného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 31. 1. 2001, neboť HPH zde převzal vlastnictví ke 44 cizím společnostem, o jejichž bonitě nebylo v té době známo cokoli ( a tak byl nahrazen závazek ze smlouvy o zárukách a zástavách z 8. 9. 1998 s Oily Rock Group Ltd., která měla zajišťovat nárok společnosti na uhrazení kupní ceny za prodej HPH kupní smlouvou z 30.12.1997). Věc není skončena, žaloba je vedena proti Oily Rock Group Limited (společnosti, jejímž ředitelem byl v době vzniku závazku, vystavení zajišťovací směnky na 9,88 miliard i uzavření smíru Viktor Kožený). Jako likvidátor se domáhám toho, aby namísto rozhodčího soudu rozhodl o věci sám řádný soud. Žalovaná společnost Oily Rock Group Ltd. z Britských panenských ostrovů, je nekontaktní, v rámci mezinárodní právní pomoci se jí nedaří doručit oznámení o nařízení ústního jednání. K věcné stránce dodávám, že ze 44 zastavených společností jen 33 drželo ázerbájdžánské kupóny. Těchto 33 společností převedl 1. 9. 2001 pan Pacovský za 1 dolar na Kypr a zadlužené společnosti ponechal v HPH.

b) Podána je rovněž žaloba na určení neplatnosti mandátní smlouvy z 24. 8. 2001 ve znění dodatků, uzavřené HPH (za kterou jednal mgr. Nový) s advokátem JUDr. Jaromírem Bayerem, podle níž byl zřízen svěřenecký účet (účty) na kterém jsou zadržovány prostředky HPH (cca 20 mil. USD). Věc původně vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích, nyní je s odvoláním předložena Vrchnímu soudu v Praze.

c) Od poloviny r. 2006 jsem podal postupně 4 žaloby na určení vlastnictví k účastnickým akciím HPH a žaloby směřovaly proti následujícím akcionářům HPH – Harvard Group, a.s., Harms Holdings, Ltd., Deneb Shipping, Ltd. a Berio Holdings, Ltd. Věci jsou s ohledem na stav u Městského soudu v Praze v počáteční soudní fázi. Pouze v prvé z nich bylo nařízeno jednání a odročeno.

III. Postup likvidátora ohledně směnek

1. Návrhy Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci, kde byl likvidátor procesně účasten jakožto vedlejší účastník (§ 93 o.s.ř.) a poté vstoupil na místo přímého původního žalobce, ve věcech vedených

1.1. pod sp. zn. 47 Cm 47/2006, kde žalovanými byly solidárně Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited a směnečný aval Husky Trading Co. Limited a žalováno je placení ze směnky vystavené ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci 30. 12. 1997 na částku 4.461.000.000,-Kč, avšak nikoli v celé částce, nýbrž jen 732.898.738,-Kč. Žaloba podaná členy údajného představenstva T. Ševčíkem a dalšími, o částečné plnění směnečného dluhu byla zamítnuta (pravomocně, již po odvolacím řízení) pro závěr o tom, že není dána příslušnost českých soudů.

V této věci je vedeno řízení rovněž u Okresního soudu v Nikosii, přičemž právní zástupci, angažovaní v důsledku kroků JUDr. M. Pacovského a JUDr. A. Klimeše (Pacific Aliance, Inc.) s HPH nekomunikují. Věc řešíme přes právní zástupce na Kypru. 1.2. pod sp.zn. 30 Cm 1/2003, kde žalovanými jsou solidárně Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited a směnečný aval Husky Trading Co. Limited a žalováno je placení ze směnky vystavené prvým žalovaným ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci 6.12.1997 na částku 5.419.104.000,-Kč. Řízení je přerušeno.

2. Návrhy společnosti PACIFIC ALLIANCE, INC. (sídlem USA, Oregon a doručovací adresou v Kanadě) ve věcech vedených

2.1. pod sp.zn. 53 Cm 23/2004) kde žalovanými jsou solidárně Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited (sídlem Bahamy) a směneční avalové Husky Trading Co. a Daventree Resources Limited a žalováno je placení ze směnky vystavené prvým žalovaným ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. -v likvidaci 6.12.1997 na částku 5.419.104.000,-Kč (shodně jako u směnečné žaloby ad 1.2. shora). Řízení bylo Městským soudem v Praze, poté, co rozhodl o zrušení směnečného platebního rozkazu, přerušeno

a
2.2. pod sp.zn. 53 Cm 80/2003 MS v Praze, kde žalovaným je Oily Rock Group Ltd. (sídlem Britské Panenské Ostrovy) a žalováno je placení ze směnky vystavené žalovaným ve prospěch Harvardského průmyslového holdingu, a.s. - v likvidaci 8.9.1998 na částku 9.880.140.000,-Kč. Řízení nadále probíhá.

3. S ohledem na průběh již zmíněných věcí a nedostatečnou spolupráci inkasní společnosti a přerušené řízení ve věci plnění ze směnky 5,5 mld.Kč vedené proti HCMW a avalům jsem podal u Městského soudu v Praze žalobu na vydání prvopisu směnky 5,5 mld. Kč. Věc je v počátečním stádiu řízení.

IV. K zápisu do obchodního rejstříkuPokud jde o stav zápisů v obchodním rejstříku ten dlouhodobě nekorespondoval se skutečností: V obchodním rejstříku nebyl proveden žádný zápis od roku 2001 až do roku 2005. Obchodní rejstřík proto nezachycuje aktuální stav ve statutárních orgánech HPH. V obchodním rejstříku bylo podáno několik návrhů na zápis změn – vždy po každé valné hromadě, většinu těchto řízení soud zastavil. Pravomocně je dle usnesení Vrchního soudu ze dne 14.12.2005 vymazán z obchodního rejstříku Ing.Boris Vostrý. Dne 25.5.2007 byl z obchodního rejstříku vymazán jako člen představenstva Drahomír Ziegler, a z dozorčí rady Tomáš Ševčík, Jiří Podzimek a Jana Sainerová. Zapsáni byli jako členové představenstva Milan Husník Jiří Punar Tomáš Cabalka, Luděk Černý a Pavel Matějka, jako člen dozorčí rady byl zapsán Karel Staněk. Toto usnesení napadli odvoláním Jana Sainerová a Luděk Černý. Odvolání Luďka Černého bylo odmítnuto pro opožděnost, odvolání Jany Sainerové projedná Vrchní soud, spis tam byl odeslán koncem ledna 2008.

Další návrh na zápis změn, konkrétně návrh na výmaz členů představenstva Luďka Černého, Pavla Matějky, Jiřího Punara, a zápis člena představenstva Karla Staňka jako předsedy představenstva a návrh na výmaz člena dozorčí rady Karla Staňka a Petra Kaňovského a zápis člena dozorčí rady p.Ing.Jana Kašpara a Tomáše Berky nemůže být podán dříve, dokud nenabude právní moci již zmíněné rozhodnutí MS v Praze ze dne 25.5.2007. Návrh na zápis aktuálních změn je kompletně připraven a bude podán ihned po právní moci tohoto usnesení.

Ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl dne 13.12.2007 podán návrh na zápis změny akcionáře ve společnosti INTESUNION a.s., konkrétně návrh na výmaz DRL Belize a zápis akcionáře DRL Kypr. Soud toto řízení zastavil svým usnesením ze dne 31.1.2008, odesláno bylo 5.2.2008, HPH doručeno nebylo. Podali jsme odvolání. Návrh na zápis změn v obchodním rejstříku společnosti VÚSU a Union Lesní brána a.s. se připravuje.

V. Činnost likvidátora při blokaci obchodů s akciemi

Protože s vydáním nových předpisů o činnosti na kapitálovém trhu (2004) zanikla možnost dozoru nad tímto trhem blokovat obchody s akciemi HPH a tuto nebezpečnou situaci nebylo možno ponechat, podal jsem návrh na předběžné opatření, jímž by bylo uloženo Středisku cenných papírů znemožnit provádění obchodů s akciemi HPH. Městský soud v Praze tomuto návrhu vyhověl (vydané ve věci žaloby na neplatnost usnesení VH konané dne 4.2.2004). Bylo vykonatelné do doby zákonného zániku jeho účinnosti (než pravomocně skončilo celé řízení). O předběžném opatření, jež ho nahradilo rozhodl Městský soud v Praze v probíhajícím řízení k žalobě o neplatnost usnesení vlané hromady z 19.1.2007.

VI. Konkursní řízení

Ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 89 K 22/2004, který dne 16.12.2004 na majetek HPH prohlásil konkurz, likvidátor podal odvolání a dne 21.4.2005 usnesením č.j. 1 Ko 92/2005-451 Vrchní soud v Praze návrhy na prohlášení konkursu zamítl. Usnesení je právně účinné 9.5.2005 a v právní moci dne 18.5.2005. Správce konkursní podstaty JUDr. Josef Cupka byl 29.8.2005 zproštěn funkce. Vyznačení právní moci na tomto usnesení však bylo dosaženo až v prosinci 2007, když se z Nejvyššího soudu ČR vrátil konkursní spis. Připomenu, že v r.2005 byla v této konkursní věci proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který návrhy na prohlášení konkursu 21.4.2005 zamítl JUDr.Pacovským a společností Vepros, s.r.o. podána dovolání. Obě dovolání byla Nejvyšším soudem ČR zamítnuta 31.10.2007.

Další pokus o konkurs

Podán (společností Vepros s.r.o. Teplice) další návrh na prohlášení konkursu – věc byla vedena u MS v Praze pod sp.zn. 77 K 28/2005. Usnesením ze dne 2.8.2005 bylo řízení pro překážku věci pravomocně rozsouzené zastaveno. Toto usnesení je pravomocné.

VII. Dovolacím řízení u Nejvyššího soudu ČR

Po dovolacím řízení u Nejvyššího soudu ČR byla projednávána

a) žaloba akcionáře Bank of Bermuda že usnesení přijatá dne 25.3.1998 mimořádnou valnou hromadou HPH jsou neplatná. Usnesením Městského soudu v Praze z 6.2.2004 žalobě vyhověno, rozhodnutí je pravomocné.

b) ve věci sp.zn. 54 Cm 6/2003 Městského soudu v Praze byla znovu projednávaná žaloba o neplatnost usnesení valné hromady HPH konané dne 26.8.1999. Dne 30.6.2006 soud vyslovil určena neplatnost všech těchto usnesení. Neplatnými tedy je zvolení na této VH do představenstva Drahomíra Zieglera a Luďka Černého a do DR Jany Sainerové, Tomáše Ševčíka a Jiřího Podzimka. Rozhodnutí je pravomocné.

VIII. Další skončená soudní řízení

Ve věci Obvodního soudu pro Prahu 4 kde žalobce SVUS Pharma, a.s., žádal o zaplacení 69.290, 60 Kč s přísl. z titulu zaplacení nájemného za fiktivní sídlo HPH v Hradci Králové byla žaloba pravomocně zamítnuta.

Po zániku konkursu:

Podány dvě žaloby společností Victoria Security Printing, a.s. proti HPH s návrhem na vydání platebních rozkazů u Městského soudu v Praze o zaplacení 232.896,56 Kč s přísl. a o zaplacení 249.915,65 Kč s přísl. S ohledem na nedůvodnost uplatňovaných žalobních nároků a zjištění rozsáhlých pohledávek HPH za žalobcem byla vedena mimosoudní jednání účastníků. Na jejich základě vzala žalující společnost VSP obě žaloby zpět a řízení byla zastavena.

IX. Řízení vedená likvidátorem v cizině

Na Kypru

Dne 2.12.2004 byla u Okresního soudu v Nicosii na Kypru podána žaloba na neplatnost tzv. Trustů současně s návrhem na vydání předběžného opatření (blokace účtů, vydání listin). Žalováni jsou Daventree Resources Ltd. (Nicosia), Iro Petsa, Boris Vostrý, Linda Loizou, Tomáš Ševčík, Kantupan Holdings Ltd., HPH Cayman Ltd., Daventree Trustees Ltd., Juraj Široký, Harvard Capital Management (Worldwide), Ltd., Viktor Kožený. Žaloba je vedena pod č. 11217/2004, prvé jednání proběhlo 21.12.2004. Pak následovalo několik dalších jednání, meritorní rozhodnutí očekávají právní zástupci HPH na Kypru v průběhu roku 2008. Je vedeno i několik dalších soudních řízení s hlavní žalobou souvisejících.

V Republice Ázerbájdžán

Jako vedlejší účastník na straně žalované se samostatným nárokem působí HPH ve věci žaloby bermudské společnosti Phoenix Capital Partners Ltd proti domácí společnosti Partner Investment, o.o.o. o vydání státních privatizačních kuponů a opcí. Když 16.10.2006 nevyhověl odvolací soud apelační stížnosti proti prvoinstančnímu rozhodnutí, kterým uvedený soud vyhověl žalobě, podal HPH kasační stížnost k Nejvyššímu soudu RÁ.

Když ani kasační stížnosti nebylo Nejvyšším soudem ÁR vyhověno, byla podána stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku (uvedený soud stížnost přijal k projednání).

B. Přehled neskončených soudních věcí

2. Soudní agenda Harvardského průmyslového holdingu, a.s.-v likvidaci

OS Teplice 8 C 108/2002
odpůrčí-postoupení pohledávky
8 C 109/2002 odpůrčí-postoupení pohledávky
8 C 110/2002 odpůrčí-postoupení pohledávky

odpůrci:
1) Harvard Group, a.s.,
2) AUDIA INVESTMENTS Ltd,
3) Credit – plus, s.r.o.,
4) Keraunion,a.s.

V těchto věcech jde o popření účinnosti postoupení pohledávek, které mezi sebou uskutečnily firmy pod kontrolou osob kolem V. Koženého (Audia Investments Ltd. aj.). Poté co jsem získal podklady, zasáhl jsem ve prospěch HPH. V prvé z uvedených věcí bylo podáno dovolání, zbývající dvě jsou přerušena do rozhodnutí o dovolání.

OS Teplice

Ve věci žaloby o neplatnost mandátní smlouvy proti společnosti Vepros s.r.o. bylo rozsudkem okresního soudu ze 17.7.2007 žalobě vyhověno, žalovaný podal odvolání o němž bude rozhodovat KS v Ústí n.L.

OS Ústí n.L.

Ve věci žaloby proti Jiřímu Veltruskému o zaplacení částky 788.712,-Kč s přísl. u vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem bylo proti rozsudku ze dne 24.5.2007 podáno odvolání obou stran (soud I.stupně žalobě vyhověl pouze z části a HPH přiznal částku 311.608,-Kč, ohledně částky 477.103,-Kč žalobu zamítl (jde o dlužné nájemné, resp. vydání bezdůvodného obohacení za užívání objektu v Nových Hamrech). Podanému odvolání krajský soud vyhověl a věc je vrácena k dalšímu řízení okresnímu soudu.

OS pro Prahu 4

Určení vlastnictví k nemovitosti v Praze 4, Ohradní, zde řízení stále probíhá, zejména s ohledem na velmi náročnou důkazní situaci. Dispozice s nemovitostí je stále blokována v důsledku předběžného opatření, jehož žalobce dosáhl.

MS v Praze

Žalobce Jiří Lukšík proti HPH a likvidátorovi na odvolání likvidátora. Ke zjevně účelové žalobě byla podána četná vyjádření žalovaných, u Městského soud v Praze proběhlo obsáhlé ústní jednání s podrobným dokazováním, dne 31.1.2008 soud prvého stupně žalobu zamítl.

Žaloba First American, a.s. o zaplacení 10.241.378,99 Kč přísl., žaloba byla postupně omezena , nyní nárok žalobce přes 9 mil Kč, proběhlo několik ústních jednání, po posledním z nich žalobci uloženo usnesením soudu koncentrace důkazů, další jednání 17.4.2008.

O zap1acení 1.162.332,- Kč s přísl. žalována HPH z titulu smlouvy o vedení účetnictví uzavřené 28.4.2003 s organizační složkou Daventree resources Ltd. Belize. Nyní údajná pohledávka postoupena na Harms Holdings Ltd., Kypr. Podáno v vyjádření, jednání nařízené na 11.1.2008 odročeno.

HPH proti Victoria Security Printing, a.s. o zaplacení 450.000.Kč s přísl. u Městského soudu v Praze. Žalováno o pojistné, které mělo být vyplaceno žalobci a žalovaná si ho protiprávně započetla na domnělé pohledávky proti HPH. Žalovaná požádala o přerušení řízení do rozhodnutí jiného sporu u MS v Praze (sp.zn.: 15Cm 107/2004). Soud řízení přerušil co do částky 369.472,40 Kč, co do částky 80.527,60 Kč návrh na přerušení řízení zamítl. Ve věci probíhá dokazování.

žaloba proti Tomáši Ševčíkovi a spol. o zaplacení 1.531.201,-Kč za neoprávněně svolanou valnou hromadu dne 4.2.2004 (soudně určena neplatnost všech usnesení) dne 16.10.2007 vydal soud platební rozkaz, všichni žalovaní podali odpor, jednání zatím soud nenařídil.

Žaloba proti HBS poradenská,a.s. o zaplacení 7.380.000,-Kč za plnění z neplatné mandátní smlouvy u Městského soudu v Praze. Ve věci vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor, termín jednání nařízen není.

Žaloba proti HARVARD GROUP, a.s. o zaplacení 2.936.750,-Kč za plnění z neplatné mandátní smlouvy, ve věci vydán platební rozkaz, žalovaný podal odpor, jednání dosud nenařízeno.

Podána žaloba o vydání listin, které převzal bývalý správce konkursní podstaty JUDr. Josef Cupka od JUDr. Michala Pacovského podle protokolu, který spolu sepsali. Ve věci dosud nejednáno.

2. Soudní agenda Daventree Resources Ltd., Kypr (dceřiná společnost):

MS v Praze:

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 170.354,-Kč proti Ing.Drahomíru Zieglerovi za neoprávněně čerpané odměny Ing.Zieglera jako člena dozorčí rady, Soud namítl svou nepříslušnost dne 16.10.2007, spis je nyní u Vrchního soudu v Praze.

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 227.652,-Kč u Městského soudu v Praze podána dne 13.7.2007 proti JUDr.Františku Maňákovi za neoprávněně čerpané odměny pro člena dozorčí rady, ve věci zatím soud nevydal platební rozkaz, ani nenařídil jednání, sp.zn. není známa.

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 170.354,-Kč proti JUDr. Jiřímu Podzimkovi za neoprávněně čerpané odměny pro člena dozorčí rady , jednání dosud nenařízeno

KS v Ústí n.L.:

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 170.354,-Kč proti Luďkovi Černému za neoprávněně čerpané odměny pro člena dozorčí rady, ve věci vydán platební rozkaz, proti kterému podal žalovaný odpor, jednání dosud nenařízeno.

OS pro Prahu 9:

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 54.636,-Kč proti Ing.Tomáši Ševčíkovi za letenku na Kypr a pobyt v hotelu, dne 28.11.2007 podal žalovaný vyjádření k žalobě, jednání dosud nenařízeno.

KS v Praze:

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 227.652,-Kč proti Mgr.Josefu Novému, žaloba podána 13.7.2007, za neoprávněně čerpané odměny pro člena dozorčí rady, zatím neznáma spisová značka,

3. Poznámky k investicím v minulosti z majetku HPH

Tuto otázku je potřebné si stále připomínat.

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, jak již bylo zveřejněno, činily z 6 Harvardských společností (dříve fondů) v letech 1992-1996 celkem 65 miliard Kč. Tržby z prodeje CP ze Sklo Union Teplice činily 17,5 miliardy Kč, tj. celkem přes 80 miliard Kč. Harvardský průmyslový holding do kterého se společnosti se Sklo Unionem sloučily byl připraven o CP bonitních českých podniků, ale i o peníze, které za ně měl získat.

Jsou šířeny názory, že kdyby vlastně Kožený zaplatil těch 10 miliard, tak by nebyla způsobena škoda, nebo jen nepatrná. Nenechte se mýlit. Jde o nehorázné dezinformace. Vlastní kapitál investičních fondů, posléze společností ještě před jejich sloučením byl drancovacími kolečky snižován a majetek společnosti (resp. jejích právních předchůdců) znehodnocován. Je dobře, že to co se s Vaším majetkem dělo, bylo konkrétně zadokumentováno a bude projednáváno před soudem.

V.Kožený a B.Vostrý se zmiňují o dvou investicích

 1. V ruské ropné společnosti Sidanko
 2. V Ázerbajdžánské privatizaci
24.12.1997 Kantupan Holdings Ltd. prodává 5% svého majetkového podílu v Sidancu společnosti BP za částku 242.455.085 USD. Včetně dalšího protiplnění 57.469.000 USD tak celkově obdržel 299.924.085 USD.

Kdyby byl prodal celý podíl 44,15% mohli jste jen z této investice obdržet likvidační zůstatek přesahující 1200 Kč na akcii již koncem roku 1997 a nebyl žádný důvod uzavírat kupní smlouvu s Koženého společností HCMW a prodávat mu veškerý majetek HPH.

Rekapitulace:

Celkové náklady na nákup: 395.060.345 USD
Celkové výnosy z prodeje: 299.924.085 + 630.375.000 = 930.299.085 USD
Celkový zisk z investice:
930.299.085 – 395.060.345 = 535.238.740 USD

Zhodnocení investice: 236%

Z uvedeného vyplývá, že celková investice byla v podstatě splacena již prodejem 5% podílu 24.12.1997 a o tom B.Vostrý velmi dobře věděl. Daventree Resources Ltd. měla čtvrtinový podíl ve společnosti Kantupan Holdings Ltd., v které měly být investice českých akcionářů. Akcionářům přísluší tedy jen z této investice částka 930.299.085 / 4 = 232.574.771,25 USD. Tyto skutečnosti se B.Vostrý snaží zakrývat. Pouze polovina této částky byla uvedena jako akciový majetek Daventree Resources Ltd. Kypr.

Majetek HPH v Ázerbájdžánské investici B.Vostrý popřel. Prodal ho za 10 mil. USD 10.4.2005 cestou nastrčeného Santiago Goméze jakési americké firmě Phoenix Capital Partners se sídlem na Bermudách.

Co se dělo se zástavami uvedu na příkladu. Zastaveno bylo:
 1. 9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8.9.1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 74,12% majetku Union Lesní Brána.
 2. 7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku VÚSU, a. s.
 3. 9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku Intesunion, a. s. Intesunion, a. s. je dále 100% majitelem společnosti Keraunion, a. s.
Listinné akcie nebyly součástí žádného Trustu č.2. Vostrý tyto zástavy dostal pod kontrolu obvyklým způsobem:

Zjednodušeně řečeno, je to tak, že listinné akcie, kterých se zmocnil nejbližší spolupracovník B.Vostrého T.Ševčík byly nejprve převedeny P Sarrisem 8.11.2002 rubopisem na Daventree Resources Ltd. Kypr, poté dne 5.2.2003 převedeny Ševčíkem rubopisem na Daventree Resources Ltd. Belize. Z Daventree Resources Ltd. Belize byly dále T.Ševčíkem převedeny na TASS Holding na Slovensku a odtud na TASS Invest. V těchto slovenských společnostech je jediným statutárním zástupcem T.Ševčík a předsedou dozorčí rady Dana Mejstříková.

Významně jsem v účetních i právních otázkách postoupil kupředu na cestě k zajišťování podmínek pro možnost rozdělení likvidačního zůstatku ve prospěch více než 240 000 akcionářů.

Této činnosti bránili oba obžalovaní V. Kožený a B. Vostrý. Chci upozornit zejména na činnost B.Vostrého, který se útoků na majetek HPH po roce 1997 nevzdal. Zejména pak po roce 2000. Zaznamenali jsme rozsáhlé přesuny majetku zastaveného ve prospěch HPH, kterého se zmocnil B.Vostrý, zamezil jeho navrácení do HPH a rozptýlil ho v řadě zemí. To se týká zejména majetku, který měl přijít do společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr. Druhou zástavu ve formě ázerbájdžánských kupónů rovněž ovládl, převedl pod kontrolu do Belize a inicioval prodej za 10 mil. USD, jak již uvedeno, jedné společnosti se sídlem na Bermudách. Následně tak poškodil společnost HPH o několik set milionů USD.

4. K zahájenému soudnímu řízení s Viktorem Koženým a Borisem Vostrým

22.9.2006 podalo Vrchní státní zastupitelství v Praze Městskému soudu v Praze obžalobu na Viktora Koženého a Borise Vostrého, kteří jsou stíháni jako uprchlí podle § 302 tr. řádu. a násl. V.Kožený je stíhán pro trestný čin podvodu dle ust. § 250 odst.1, odst. 4 trestního zákona, B.Vostrý je stíhán pro trestný čin podvodu dle ust. § 250 odst.1, odst. 4 trestního zákona a pro trestný čin porušování povinností dle ust. § 255 odst. 1, odst. 2, písm. a,b) trestního zákona. Oběma hrozí odnětí svobody až na 12 let.

Připomenu historii. Podezřením z trestné činnosti se Policie ČR skutečně začala zabývat koncem prosince 2000 na základě mého trestního oznámení. Trvalo to tedy 7 let. Je třeba říci, že toto šetření nepřetržitě komplikovali a protahovali jak V.Kožený, tak B.Vostrý. Nejprve tím, že se na Bahamách a v Belize vyhýbali převzetí sdělení obvinění, a posléze těmito kroky převzetí znemožnili. Posléze podávali četné stížnosti, které v poslední instanci řešil a rozhodoval o nich Ústavní soud ČR. Jejich stížnostem nevyhověl.

Sama obžaloba má 411 stran textu s podrobným popisem trestné činnosti obou obžalovaných včetně jejich konkrétních útoků na majetek Harvardských investičních fondů (posléze společností) a na majetek Sklo Unionu Teplice. Její přílohy obsahují desítky šanonů Hlavního spisu a stovky šanonů se zajištěnými důkazy.

Projednávání obžaloby proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému (tzv. hlavní líčení) začalo u Městského soudu v Praze dne 12.února 2008. Hned po přednesení obžaloby jsem byl vyslýchán jako první svědek.

Odkázal jsem na svoji svědeckou výpověď na Policii ČR v roce 2003, podávanou celých deset dní. Potvrdil jsem svoji obsáhlou svědeckou výpověď i na základě toho, že jsem v průběhu doby při řešení úkolů spojených s likvidátorskou funkcí zpracoval kolem 500 analýz a došel jsem k obdobným závěrům jako jsou uvedeny v obžalobě. Další svědeckou výpověď budu před Městským soudem v Praze podávat v polovině dubna.

Nyní k jednotlivým stíhaným obchodům. Příkazy k realizaci obchodů předával správce fondů HC&C (jehož členem představenstva a posléze předsedou představenstva byl B.Vostrý) obchodníkovi písemnou formou prostřednictvím formuláře nazvaného Order Tiket, který je opatřen podpisem oprávněné osoby (zpravidla V.Koženého) a vzhledem k trvalému pobytu mimo ČR má formulář podobu faxové kopie po předchozím telefonickém avízu.

I. (jednání - skutky obžaloby 1 až 92 – V.Kožený)

Chci zdůraznit tu skutečnost že V.Kožený v uvedených převodech je uveden jako obecný zmocněnec a osoba disponující plnou mocí vystavenou představenstvem Harvard Capital & Consulting, a.s. V předmětné době od 13.6.1995 (zapsán 27.9.1995) byl členem představenstva (tedy na nejvyšším žebříčku) B.Vostrý a od 18.10.1996 (zapsán 25.6.1997) byl dokonce předsedou představenstva.

V.Kožený uděloval pokyny k provádění účelově ztrátových převodů likvidních a veřejně obchodovatelných cenných papírů českých podniků (TICKET ORDER, Smlouvy) na kyperské společnosti. Např. v rámci prvních 14 útoků ke škodě HCS v převodech CP na Husky V.Kožený za společnost vystavil tzv.TICKET ORDER a na základě tohoto příkazu k prodeji byla uzavřena smlouva k prodeji podepsaná předsedkyní představenstva HCS JUDr.Janou Sainerovou a za společnost Husky Trading Ltd. Polakisem K.Sarrisem. V obžalobě v této části proti Viktoru Koženému je paní JUDr.J.Sainerová přímo jmenovaná.

Obdobně to probíhalo u dalších Harvardských investičních fondů nebo společností, tj. v případě skutků 15 až 92.

II. (jednání - skutky obžaloby 93 až 98 – V.Kožený)

V těchto případech V.Kožený podepisoval za Harvardské investiční fondy (konkrétně HRIF, HDvIF, HDiIF, HCIF, HAIF, HIFMS) smlouvy k nákupům a prodejům CP SPT Telecom, přičemž smlouvy k prodejům a nákupům za společnost Zenko Trading Ltd. podepisuje spolupracovník Viktora Koženého Juraj Široký. Šlo v té době o první tzv. drancovací kolečka, která byla v Harvardech posléze mnohokrát opakována.

Podstata těchto drancovacích koleček je jednoduchá. Kyperská společnost Zenko Trading Ltd. zastupovaná Jurajem Širokým (synovcem někdejšího předsedy vlády do r.1967 Viliama Širokého) převádí velký počet CP za vysokou cenu na jednu Harvardskou společnost a tato společnost s odstupem několika dní převádí stejný počet CP zpět na Zenko Trading Ltd. Avšak za cenu nepoměrně nižší, nezdůvodnitelnou žádným adekvátním vývojem na trhu cenných papírů.Tím Zenko Trading Ltd. vytváří stamilionovou ztrátu pro Harvardskou společnost. S osobou Juraje Širokého se setkáváme opětovně v r.2002 ve spolupráci s B.Vostrým, kdy je vyváděn ze zástav majetek Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci na tzv. Trusty. Setkáváme se s ním jako s protektorem (dohlížitelem) těchto Trustů. Pojem drancovaní kolečka odpovídá terminologii používané v publikované studii Světové banky, která se týkala privatizace v České republice.

III. (jednání – skutky obžaloby 99 až 107 – B.Vostrý)

Tyto převody se vztahují k činnosti B.Vostrého jako předsedy představenstva Sklo Union, a.s. Teplice. Vystavoval a podepisoval za SU Teplice příkazy k nákupu a prodejům akcií z portfolia SU Teplice. A to tak, že 30.5.1996 nakupoval akcie českých podniků z Harvardské finanční společnosti za vyšší částku a druhý den 31.5.1996 je prodával HPH za nižší částku. Tím způsobil škody Sklo Unionu , a.s. Teplice ve výši přes 500 miliónů korun během těchto dvou dnů. Chci doplnit, že navíc ve stejné dny takovýto převod uskutečnil i s CP Moravské naftové doly a způsobil další škodu ve výši 34,5 milionu korun, která v obžalobě není zahrnuta. Podle mých zjištění byly tedy útoky na majetek HPH ještě četnější a rozsáhlejší, než ty, které zahrnuje obžaloba.

V soudním spise jsem se setkal s tvrzením B.Vostrého, že podklady pro transakce nepřipravoval a že mu byly předloženy pouze k provedení pokynu. Z celkových dokumentů je zřejmé, že B.Vostrý, jako nejbližší spolupracovník V.Koženého, byl v nakládání s majetkem (převody) velmi iniciativní. Zastával rozhodující posty (předsedy představenstva) v 9 Harvardských nebo spřízněných společnostech.

Funkci člena a posléze předsedy představenstva zakládající společnosti Harvardských fondů Harvard Capital and Consulting investiční společnost, a.s. zastával od 13.6.1995 prakticky doposud. Byl v 20 nejvyšších statutárních orgánech společností s jejichž CP obchodoval. Např. místopředseda Biocel Paskov, a.s., předseda představenstva Česká námořní plavba, Místopředseda představenstva Spolana Neratovice, člen představenstva Moravské naftové závody, ale i člen představenstva RM-Systém. Figuruje nebo figuroval ve funkci ředitele nebo statutárního zástupce 22 zahraničních společnostech. Poté co V.Kožený v lednu 1994 přesídlil na Bahamy, byl B.Vostrý, jak je z dokumentů a VH různých společností vidět, hlavním organizátorem v ČR. Není tak důležité co mu bylo předloženo, ale co schválil a podepsal. Byl hlavním organizátorem a předsedou všech VH, kde se Harvardské investiční fondy přetransformovaly na klasické a.s. a vymkly se kontrole Ministerstva financí ČR.

Ve spisu se objevuje názor B.Vostrého, že dílčí útoky č.99 až 107 prý měly pouze administrativně účetní význam a že neexistuje důkaz, že platby byly reálně provedeny. Důkaz o tom, že tyto převody se uskutečnily, vyplývá ze zajištěných dokumentů a z báze reálně uskutečněných převodů ze Střediska cenných papírů. Obchody se odrážely v účetnictví ke škodě Sklo Unionu Teplice.

Demagogickým je rovněž tvrzení B. Vostrého, že závazky ze stíhaných obchodů zanikly i účetně dnem sloučení. Je pravda, že majetkové a závazkové vztahy původních společností zanikají, ale plně je přebírá nástupnická organizace. Jednoznačně je to patrno ve sbírce listin spisu obchodního rejstříku k Harvardskému průmyslovému holdingu (IČ 442 69 595), kde je přesně uvedeno, že společnosti se slučují s tím, že Harvardský průmyslový holding, a.s. se stane jejich univerzálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. Tj. je právním nástupcem majetkových a závazkových vztahů.

Společnosti se slučovaly podle základního jmění, nikoliv podle vlastního jmění. Tak bylo možné zakrýt skutečnost, že slučovaly společnosti již prázdné, bez jediného bonitního CP českých podniků (k poslednímu převodu akcií českých podniků z portfolia došlo 10.6.1996, tedy 10 dní před sloučením).

Ale i v těchto případech docházelo k zásadním pochybením. Ve smlouvě o sloučení ze dne 20.6.1996 se uvádí základní jmění Sklo Union a.s. ve výši 4.453.090.000,- Kč. Toto základní jmění však zahrnovalo i zaměstnanecké akcie společnosti Sklo Union ve výši 22.265.000,- Kč. Akcie v počtu kusů 22.265 byly ve vlastnictví Fondu národního majetku a teprve rozhodnutím MF ČR z 15.10.1997 byly veřejně obchodovatelné. Fond národního majetku je za nabízenou cenu odmítl prodat HPH a prodal je na RM systému až koncem roku 1997. Do smlouvy o sloučení byla ale zahrnuta částka, která patřila FNM ČR.

V této smlouvě se dále uvádí, že Harvardská diamantová společnost a.s. (HDS) má základní jmění 50.836.000,- Kč, tj. v SCP by mělo být registrováno 50.836 ks akcií HDS. Podle úplného výpisu z obchodního rejstříku HDS však základní jmění HDS činilo ke dni sloučení pouze 31.458.000,- Kč, čemuž odpovídalo 31.458 ks akcií.

Dopad těchto převodů se odrazil při sloučení společností, které bylo do OR zapsáno k 14.5.1997 a k tomuto datu byla provedena i účetní závěrka.

IV. (dílčí útoky – ve skutcích obžaloby 108, 109, 110 – B.Vostrý)

Dílčí útok 108 je charakterizován tím, že 25.1.1996 B.Vostrý za společnost Sklo Union Teplice podepsal smlouvu se společností Stratton Investments Ltd. na základě které do majetku Sklo Union převzal závazky, které měl Stratton Investments Ltd. z neuhrazených vlastních směnek Harvardským investičním fondům ve výši 5.635.721.720 Kč. Za převzetí těchto závazků ve stejné výši poskytuje společnosti SU CP:

193 155 ks CP Moravských naftových dolů ……… 401 554 400 Kč
1 387 552 ks CP Spolana Neratovice ……………. 2 129 892 320 Kč
1 241 710 ks CP Biocelu Paskov ………………… 3 104 275 000 Kč
Celkem: 5 635 721 720 Kč

V té době však tržní cena všech uvedených CP byla poloviční, pouze 2.808.903.363,60 Kč. Došlo tedy k účetní škodě pro Sklo Union ve výši 2.826.818.356,40 Kč. Ale i o poloviční hodnotu těchto CP společnost Sklo Union následně připravil.

Podle zápisu č.2 z jednání představenstva Sklo Union a.s. Teplice 9.1.1996, zajištěného Policií ČR, klamal i představenstvo, když o převzatých závazcích neinformoval.

Dílčí útok 109 je charakterizován tím, že 2.2.1996 B.Vostrý podepsal smlouvu o převodu akcií českých podniků držených společností Sklo Union, a.s. Teplice na kyperskou společnost Harms Holding Ltd. a to oněch

193 155 ks CP Moravských naftových dolů ……… 401 554 400 Kč
1 387 552 ks CP Spolana Neratovice ……………. 2 129 892 320 Kč
1 241 710 ks CP Biocelu Paskov ………………… 3 104 275 000 Kč
Celkem: 5 635 721 720 Kč

B.Vostrý tvrdí, ve svém vyjádření Městskému soudu v Praze z 6.11.2006, že proti tomuto převodu vkladu získala společnost Sklo Union akcie kyperské společnosti v rozsahu celého jejího základního kapitálu 55 mil. ks a stala se tak 100% matkou společnosti Harms Holding Co.Ltd. Ve stejné dny, kdy byly akcie do Harmsu převedeny, byly z Harmsu převedeny na Ras Al Khaimah, který je okamžitě dále převáděl.

Sklo Union tak přišel o bonitní akcie českých podniků směnou za bezcenné akcie prázdné společnosti Harms Holding Ltd.. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že se B.Vostrý pokoušel tyto akcie Harms v počtu 54.999.999.ks prodat 12.9.2002 společnosti Privat Slovakia Marketing za 100 milionů Kč, tj. za necelé 2% původně deklarované částky. Na podnět Ministerstva financí ČR Policie ČR tyto finanční prostředky zablokovala a prodej se neuskutečnil.

Zjistil jsem a nalezl, že s akciemi Biocel Paskov bylo provedeno velké drancovaní kolečko skryté přes čtyři společnosti, kterým byla způsobena další škoda Harvardským společnostem ve výši 235 milionů korun. Ani tato škoda není v obžalobě obsažena.

Dílčí útok 110 je charakterizován tím, že 30.6.1996 podepsal B.Vostrý za společnost Sklo Union, a.s. Teplice smlouvu se společností Daventree Ltd. zastoupenou V.Koženým na základě které Sklo Union, a.s. Teplice převedla na společnost Daventree Ltd. akcie:

Druh akcie počet kusů

cena za akcii(Kč) v ceně celkem (Kč)

Union Lesní brána 9 995

10 000,00 99.950.000,00
VÚSU 7 707 10 000,00 77.070.000,00
Union Heřmanova huť 11 722 10 000,00 117.220.000,00
Intesunion 9 151 10 000,00 91.510.000,00
Avirunion 32 517 10 000,00 325.170.000,00
Glavunion 101 372 9 300,00 942.760.000,00
Skloexport 8 909 10 000,00 89.090.000,00
Harms Holding 54 999 999 102,47 5.635.722.000,00
Celkem 7.378.492.000,00


a zároveň své závazky v hodnotě 3.438.839.826,54 Kč. Vyrovnání v kupní ceně akcií bylo provedeno tak, že Daventree Ltd. převedla na společnost Sklo Union, a.s. Teplice 91.299.598 ks vlastních akcií v uváděné hodnotě 4.506.402.654,22 při ceně 1 ks akcie 49,36 Kč. Tak vznikla útoky uvedenými pod body 108 až 110 škoda Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. - v likvidaci ve výši 7.378.491.720 Kč.

 • Jak vyplývá ze zajištěných dokumentů Policií ČR, zápisů z VH a sdělení akcionářů akcie B společnosti Daventree Ltd. nikdo nikdy v harvardských společnostech neviděl a nebyly nikdy (byť v kopiích) přiloženy k účetnictví. Údajně mělo jít o jakési listinné certifikáty uložené ve švýcarské advokátní kanceláři von Meiss Blum and Partner jejíž právník Bodmer je v americkém vězení.
 • společnost Daventree Ltd. nemohla emitovat akcie B pod názvem Daventree 18.6.1996 a evidovat je u Harvardských společností před sloučením, protože se nazývala Goodheart Trading, Ltd. a své jméno na Daventree Ltd. změnila až 27.6.1996.
 • podle práva Kyperské republiky k převodům vlastních neobchodovatelných akcií B by musela mít Daventree Ltd. povolení Central bank of Cyprus. Takový dokument v rejstříkovém spisu na Kypru neexistuje. Nenachází se v něm ani žádné finanční závěrky.
 • Auditorská zpráva nikdy nebyla akcionářům na žádných z VH a ani Policii ČR do 13.1.2004 dostupná. Předložila ji obhajoba B.Vostrého do protokolu Policie ČR až 13.1.2004. Vypovídací hodnota této auditorské zprávy je velmi sporná.
 • Účetní výkazy jsou prováděny v českých korunách od 4.10.1995, což je pro zahraniční auditorskou firmu přinejmenším neobvyklé už vzhledem k tomu, ze akciový kapitál je veden a zapsán v OR v anglických librách. Kurzovní rozdíly se nerespektují.
 • V účetnictví není uvedeno nic o emisi neobchodovatelných CP třídy B v GBP a čím tato emise byla kryta.
 • V auditu uváděná skutečnost je taková, že v představenstvu byli pouze V.Kožený a L. Loizou, oba jmenování až 18.6.1996 v den emise neobchodovatelných CP, kdy z představenstva odstoupil jakýsi Y.Karapatakis. K 18.6.1996 byl členem představenstva jmenován i M.D.Dingman, který z představenstva odstoupil 14.3.1997. Od této doby byla firma plně pod kontrolou V.Koženého. Výroční zprávu spolu s auditovanou účetní závěrkou předkládá obžalovaný Kožený.
 • Auditoři uvádějí „Velkou část aktiv společnosti tvoří neobchodovatelné investice do rozvíjejících se východoevropských trhů. Tyto investice jsou uvedeny jako hodnoty čistých aktiv podle odhadu členů představenstva. Nebyli jsme schopni získat dostatečně nezávislý důkaz na podporu těchto odhadů“. Znamená to tedy, že o „velké části tzv. aktiv“ neměli auditoři žádné doklady a auditované účetní závěrky tzv. dceřinných společností. Řídili se odhady člena představenstva V.Koženého.
 • Dále auditoři uvádějí, že „Ke dni rozvahy společnost byla holdingovou společností s různými dceřinými společnostmi …. k datu této zprávy nebyly k dispozici auditované účetní závěrky těchto dceřiných společností“.
 • V auditu je uvedena společnost Berio Holdings ve které měla mít Daventree Ltd. 100% podíl. Tato skutečnost nebyla a není zapsaná v OR na Kypru. Akcionáři jsou jiné osoby. Společnost je uvedena v závěrce, ale ve výpisu není jejím 100% akcionářem Daventree Ltd.
 • Podíl Daventree Ltd ve společnosti Ras Al Khaiman není v auditu vůbec uveden.
 • Harvardské společnosti žádný majetek do Daventree Ltd. nevkládaly a žádný majetek (akcie) nekupovaly. Žádné takové kupní smlouvy neexistují. Vkládaly Kyperské společnosti a formálně pouze Sklo Union Teplice.
5. Náhrada škody v trestním řízení

Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci jsem uplatnil požadavek na náhradu škody již v přípravném trestním řízení podáním a to z 12.9.2005, adresovaném Policii ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování.

Se zřetelem k obsahu obžaloby státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 15.9.2006 a ke stavu soudního spisu v této věci jsem provedl upřesnění výše této náhrady škody. Tento upřesněný návrh byl zaregistrován v soudním spisu a čten v úvodu hlavního líčení prvního dne (12.2.2008) projednávání obžaloby.

Poškozený HPH (resp. jeho právní předchůdci v souladu s obžalobou) uplatňuje v tomto trestním řízení nárok na náhradu škody takto a v této výši:

A.

Vůči obžalovanému Viktoru Koženému za skutky č. 1 – 92 uvedenými v části I. uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 8.037.254.879,05 Kč.

Dále pak vůči témuž obžalovanému za skutky pod č. 93 až 98 uvedenými v části II. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 252.678.195,- Kč.

B.

Dále vůči obžalovanému Ing. Borisi Vostrému, CSc. za skutky č. 99 – 107 uvedenými v části III. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 514.034.424,74 Kč.

Konečně vůči Ing. Borisi Vostrému, CSc. za skutky č. 108 až 110 uvedenými v části IV. obžaloby uplatňuje nárok na náhradu škody ve výši 7.378.491.720,-Kč.

C.

Celkem tedy požaduje poškozený, aby mu byla přiznána náhrada škody ve výši 16.182.459.218,79 Kč z toho vůči Viktoru Koženému ve výši 8.289.933.074,05 Kč a vůči Ing. Borisi Vostrému, CSc. ve výši 7.892.526.144,74 Kč.

Podle § 43 odst. 3 trestního řádu žádá poškozený, aby v trestním řízení před soudem v případě odsuzujícího rozsudku přiznal soud poškozené společnosti (HPH) nárok na náhradu škody v uvedené výši a v případě, že by bylo v řízení prokázáno, že oba obvinění jednali ve vzájemném srozumění, aby byli zavázáni k náhradě škody společně a nerozdílně.

5. Komplexní přístup likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH

Víte dobře, že minulé dvě VH 19.1.2007 a 10.3.2006 přijaly výzvy adresované B.Vostrému a T.Ševčíkovi k návratu majetku do společnosti HPH. Zůstaly bez odezvy.

B.Vostrý se zřejmě na činnosti vyvádění majetku ze zástav HPH dobře připravoval. Konstrukci tzv. zástav zřejmě již připravoval s tím, že se jich zmocní a nikdy se nedostanou k akcionářům HPH. Tomu předcházely různé dezinformační kampaně. Nepočítal ovšem s jeho výměnou na funkci likvidátora. Proto bylo organizováno třikrát po sobě tzv. vystupování z likvidace. Tvrdilo se Vám, že je to nutné proto, aby HPH mohla podnikat s kupóny v Ázerbájdžánu. Současně však v polovině r.2001 Vás, resp. HPH těchto kupónů zbavili a B.Vostrý je následně převedl do Belize.

Zástavu ve formě avalisty Daventree Resources Ltd. Kypr údajně převzalo HPH (skutečně je formálně zapsán jako 100% akcionář), ale finanční prostředky do této společnosti B.Vostrý nepřevedl, naopak je ukryl různě po světě. Již den před tím, než se stal HPH 100% akcionářem Daventree Resources Ltd. Kypr založil v Belize spolu s Santiago Gomezem 20.června 2001 společnost Claremont International Inc., která vystupuje v převodech s majetkem HPH. Podle zprávy Interpolu, která se nachází ve spise obžaloby si B.Vostrý 1. září 2001 v Belize vytvořil Hyde Park Trust, Belize Offshore Trust. Jeho správcem je B. Vostrý – junior a příjemci Lenka Vlasatá, Boris Vostrý - junior a Josef Vostrý. Svěřeneckým správcem je International Services Limited.

Obdobně to bylo se zástavami v listinných akciích Union Lesní brána, Intesunion a VÚSU, jejichž majetek byl B.Vostrým a T.Ševčíkem přetransformován na Slovensko.

Převzali jsme společnost Daventree Resources Ltd. Kypr a zjistili jsme hrůzostrašné skutečnosti a rozsáhlou defraudaci majetku HPH. Legenda Trustů a tzv. vnučky Daventree Resources Ltd. Belize a rozsáhlé kombinace s jejími akciemi sloužily k získání času a zdůvodňování neoprávněného nakládání s majetkem HPH. Fakta jsou prostá a neúprostná.

Nepochybuji o tom, že všichni chcete své peníze zpět, resp. usilujete o vyplacení likvidačního zůstatku v co nejkratší době. Potíž je v tom, že značná část majetku je doposud v rukách trestně stíhaných osob a osob s nimi spolupracujících.

Akce likvidátora bych rozdělil do následujících opatřeních k maximalizaci likvidačního zůstatku:

 • Soudní vymáhání (majetku V.Koženého a B.Vostrého) v ČR, určení vlastnictví k nemovitosti v Ohradní, žaloby na určení vlastnictví k účastnickým akciím některých akcionářů.
 • Žalobu na neplatnost trustů na Kypru a převedení majetku do ČR přičemž základní žalobu jsem podal 4.12.2004, připravuje se, resp. byl již spuštěn postup o náhradu škody způsobené nedostatečnou ochranou investic HPH v Daventree Resources Ltd. na Kypru.
 • Žaloba u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Ázerbájdžánských kuponů, které prodal B.Vostrý. Žalobu jsem podal v červnu 2007 a v září téhož roku mezinárodním soudem přijata k projednávání.
 • Pokračování v uplatnění škody v probíhajícím trestním řízení proti V.Koženému a B.Vostrému, kdy jako likvidátor zastupuji poškozenou společnost HPH.
 • Žádost Evropské unii o pomoc při vymáhání majetku v Belize a vydání B.Vostrého k trestnímu stíhání do ČR.
 • Trestní oznámení a následné právní kroky ve Slovenské republice, na Kypru, v Lucemburském velkovévodství a na Kajmanských ostrovech a k návratu majetku do HPH..
Zajištěné prostředky trestním řízení
 • 20,2mil USD na účtu advokáta Bayera
 • 100.364.209 Kč při pokusu prodat zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. ve Starém Smokovci
 • 31 mil USD na Kajmanských ostrovech
 • 12,5 mil USD v Lucembursku
V trestním řízení se žádá o přiznání náhrady škody ve výši cca 16,5 miliardy Kč.

Cestou Daventree Resources Ltd. Kypr byly zahájeny kroky a opatření ve vztahu k Národní bance na Kypru a celá řada dalších rázných kroků o kterých nemohu hovořit, protože na VH jsou přítomny osoby, které by na základě takto získaných informací tyto kroky mohly komplikovat. Budete o nich informováni bezprostředně poté co budou dovedeny do konce a naplněny.

ZÁVĚR

Moje základní strategie (soudem jmenovaného likvidátora) vychází z postupů právními prostředky a právní cestou

Nadále půjde zejména o:
 • rozšíření aktivit již dnes vyvíjených na mezinárodní úrovni,
 • další vyhledávání a zajišťování majetku HPH a znemožňování jeho přesunů neoprávněným osobám,
 • využití mezinárodních nástrojů k návratu majetku do HPH, včetně zahraničních právních kanceláří a orgánů Evropské unie,
 • pokračování v zajišťování a vymáhání nároků HPH všemi možnými právními prostředky.
Prošli jsme náročnou a složitou etapou. Překonali jsme nástrahy a intriky vystupování z likvidace, podvodného konkursu, zadržování dokumentů. Je pravda, že nás to velmi zdrželo – v našem případě však nepřichází v úvahu jiný než zcela zákonný postup (a ten je často zdlouhavý). Nezastavili nás přisluhovači Koženého, Vostrého, Pacovského nebo Ševčíka. Jdeme právní cestou a máme v ní mezinárodní podporu.

Dělám všechno proto, aby jste obdrželi likvidační zůstatek, na který máte oprávněný a zákonný nárok v plné výši, včetně úroků z prodlení.

Chci Vám, vážení akcionáři, poděkovat za Vaši podporu, za trpělivost a věřím, že společně dosáhneme cíle.zpětzpět na začátek stránky