NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci konaná dne 29. 2. 2008 v Praze

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O PŘEZKOUMÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci za rok 2006


V průběhu roku 2006 došlo k personálním změnám ve složení dozorčí rady společnosti, neboť v březnu 2006 valná hromada zvolila za další nové členy dozorčí rady ing. Jana Kašpara a Tomáše Berku a dozorčí rada poté tak pracovala jako tříčlenná.

Dozorčí rada byla v průběhu roku 2006 na základě ústních a písemných zpráv představenstva pravidelně a podrobně informována o vývoji ve společnosti. Rozhodující kroky a operace projednávala s představenstvem a přesvědčovala se o řádném řízení společnosti v likvidaci. Dozorčí rada měla všechny podmínky, aby mohla plnit svoji zákonem a stanovami určenou funkci a průběžně kontrolovat chod společnosti a práci jejího vedení, vyjma archivních dokladů (např. zápisů ze zasedání dozorčí rady) za období před 12. 10. 2003, neboť tyto doklady nebyly dozorčí radě jejími bývalými členy předány.

Kromě základních povinností, vyplývajících z obecně platných předpisů, se dozorčí rada zabývala průběžnou hospodářskou a finanční situací společnosti a projednávala aktivity společnosti, zejména vypořádání soudních sporů, týkajících se valných hromad svolaných v minulosti bývalými orgány společnosti s cílem dokončit likvidaci společnosti a rozdělit co nejvyšší likvidační zůstatek.

Během uplynulé doby neshledali členové dozorčí rady v činnosti představenstva společnosti vážné nedostatky.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti za rok 2006, jejíž hlavní údaje jsou tyto (v tisících Kč):

aktiva celkem netto: 20.912.445
dlouhodobý majetek netto: 147.855
oběžná aktiva netto: 20.764.541


pasiva celkem: 20.912.445
vlastní kapitál: 20.634.990
cizí zdroje: 276.763


Účetní závěrka Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci za rok 2006 byla podrobena auditu společností BETTER PRAHA, a.s. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a ztotožnila se se závěrem auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ověřované organizace a že účetnictví je vedeno úplně, správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Dozorčí rada bere na vědomí použití zisku za rok 2006 na účet nerozděleného zisku z minulých let. Dozorčí rada doporučuje předloženou závěrku společnosti za rok 2006 valnou hromadou schválit.

Jakub Sedláček
předseda dozorčí rady

zpětzpět na začátek stránky