Z obsáhlé zprávy likvidátora na náhradní VH 10.3.2006 k aktuální situaci ve společnosti, stavu jejího majetku a stavu probíhajících soudních řízení

Ve svém vystoupení se budu věnovat zejména
následujícím okruhům problémů:


 1. Účetní závěrky za roky 2003 a 2004 (odůvodnění zvýšení vlastního kapitálu)
 2. Dopady a důsledky prohlášení konkursu na společnost HPH
 3. Směnky a jejich soudní vymáhání
 4. Stav problémů soudních řízení
 5. K investicím v minulosti z majetku HPH (včetně stavu v Ázerbájdžánu)
 6. Ofenzivní přístup likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH
Naváži na své vystoupení na VH 29.4.2004 a budu pokračovat v objasňování podstatných otázek, které jako akcionáři neznáte, nebo které Vám zakrývala minulá představenstva HPH nebo je uváděla zkresleně. Především chci informovat o svém dosavadním postupu a krocích, kterých bylo dosaženo.

Chci poděkovat současnému představenstvu a dozorčí radě za součinnost, kterou mi poskytují. Chci poděkovat, ale i vám všem, kteří mi vyslovujete podporu v nelehké práci a v nelehkém úsilí.

1. Účetní závěrky za roky 2003 a 2004 (odůvodnění zvýšení vlastního kapitálu)

Účetní dokumenty společnosti HPH jsem převzal až 6.-13. dubna 2004 od společnosti HARVARD GROUP a.s. Protože se účetní doklady nacházely ve velmi neuspokojivém stavu, bylo vedení účetnictví předáno profesionální účetní společnosti, která podle mých pokynů okamžitě zahájila práce na rekonstrukci účetnictví roku 2003. V současné době je průběžně rekonstruováno účetnictví roku 2002 a byla zahájena příprava k rekonstrukci účetnictví roku 2000 a 2001.

Řádné proúčtování pohledávek a příslušenství s nimi souvisejícího jak do oblasti aktiv, tak i řádné promítnutí této účetní operace do oblasti pasiv, konkrétně do položky vlastního kapitálu, významným způsobem ovlivnilo hodnotu těchto položek oproti období minulému.
 1. Od 27.12.2000 bylo vykonatelnými předběžnými opatřeními soudu bývalým členům představenstva nařízeno vydat likvidátorovi účetnictví HPH, veškeré smlouvy a úplný archiv.
 2. V letech 20002004 podepisovaly účetní závěrky neoprávněné osoby, které nebyly platnými členy statutárních orgánů HPH.
 3. Teprve 22.3.2004 Rozhodnutím FÚ pro Prahu 4 jsem byl ustanoven zástupcem HPH dle § 10 odst.2 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 4. 6.4.2004 bylo likvidátorovi společností Harvard Group, a.s. předáno účetnictví HPH za rok 2003 a to ve velmi neutěšeném stavu. Všechny prvotní doklady bylo nutné zpracovávat v novém účetním programu.
 5. 28.6.2004 zpracoval HPH účetní závěrku za rok 2003 a spolu s přiznáním k dani z příjmů právnických osob ji 30.6.2004 předložil FÚ pro Prahu 4. Závěrka sestavovaná v tak krátkém čase nemohla být auditovaná a předpokládalo se pracovat dále na rekonstrukci účetnictví. Závěrka byla předložena FÚ pro Prahu 4 v termínu 30.6.2004, protože hrozilo nebezpečí, že bývalé (odvolané) představenstvo předloží svoji závěrku a pokusí se legalizovat vytunelování HPH.
 6. 30.6.2004 se obavy likvidátora a nového představenstva naplnily. Bývalí členové představenstva, kteří nikdy nebyli platnými členy statutárních orgánů HPH, ve složení T.Ševčík, D.Ziegler, J.Nový, F.Maňák a L.Černý 30.6.2004 předali FÚ pro Prahu 4 svoji účetní závěrku za rok 2003 s přiznáním k dani z příjmů právnických osob. V roce 2000 byl veden vlastní kapitál ve výši 9.798.496.000 Kč. V této hrubě zkreslené závěrce snížili vlastní kapitál společnosti na pouhých 39.243.000 Kč, tj. na 0,4 % vlastního kapitálu vedeného v r.2000. Pokusili se tak zlegalizovat vyvedení majetku do zahraničí, mimo společnost HPH, na kterém se podíleli ve spolupráci s V.Koženým a B.Vostrým. K závěrce nebylo přihlíženo a tento krok se jim nepodařil.
 7. 28.7.2004 v důsledku prací na rekonstrukci účetnictví HPH i po 30.6.2004 byla zpracována upřesněná závěrka za rok 2003 a předložena auditorovi k posouzení.
 8. 21.8.2004 auditorská společnost BETTER Praha a.s., auditorem Ing.Milanem Koubou zpracovala zprávu nezávislého auditora a výrok k ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2003.
 9. 16.12.2004 na základě návrhu odvolaných členů představenstva a společnosti Vepros s.r.o. a dalších fiktivních věřitelů Městský soud v Praze prohlásil konkurs na majetek HPH a práce na rekonstrukci účetnictví musela být zastavena na více než půl roku. Přibyl další problém, kdy správce si převedl finanční prostředky HPH na svůj osobní účet. Část jich po ukončení konkursu na účet vrátil, ale dodnes nevyúčtoval. Mohu konstatovat:
- složitý problém rekonstrukce účetnictví se daří postupně zvládat,
- poprvé se do účetnictví promítly např. úroky z prodlení,
- řada originálních dokumentů stále chybí, zejména těch, kdy si Harvardští bosové předávali miliony v taškách někde na Václaváku.

Náklady, které rekonstrukce účetnictví stojí, jsou jen zlomkem toho, co odčerpalo odvolané představenstvo v čele s T.Ševčíkem. Přesto, ale tyto náklady Vás (Váš majetek) nezatíží, budou účtovány na konto těch, kteří tento stav způsobili.

2. Dopady a důsledky prohlášení konkursu na společnost HPH

K 16.12.2004 byl prohlášen konkurs na majetek HPH, aniž by k tomu byl jeden jediný sebemenší důvod. Podívejme se, co tomu předcházelo:
1.  19.12.2002 Návrh dlužníka na prohlášení konkursu na HPH, a.s.
Podali M.Pacovský, A.Klimeš, M.Šancová  ½ roku po svém odvolání u soudu    v H.K. v právním zastoupení JUDr.M.Chmelkové, advokátky
2.  06.01.2003 Usnesení KOS v Hradci Králové o vyslovení svojí místní nepříslušnosti.
3.  22.01.2003 Odvolání navrhovatele do usnesení soudu, č.j. 43 K 41/2002-60, o místní   příslušnosti.
Podal Harvardský průmyslový holding, a.s. v právním zastoupení JUDr.M.Chmelkové, advokátky
4.  25.06.2003 Připojení se věřitele k návrhu na prohlášení konkursu navrhovatele Vepros s.r.o.  Pacovského spřízněné společnosti. Již v této fázi jsme adresovali soudu vyjádření, podle něhož navrhovatel není legitimován k žalobě – ovšem marně.
5.  06.05.2004 Usnesení KOS v Hradci Králové o vyslovení svojí místní nepříslušnosti.
6.  13.05.2004 Návrh na vydání předběžného opatření podle § 66b odst.1 zákona o konkursu a vyrovnání
Za Harvardský průmyslový holding, a.s. podává z pověření Ing.T.Ševčíka JUDr.J.Novák zastoupený JUDr.Z.Smítkovou. Tomuto návrhu místně nepříslušný soud vyhovuje.
7.  14.05.2004 Připojení se k návrhu na prohlášení konkursu – Přihláška pohledávky do konkursu společnosti First American, a.s. zastoupené P.Matějkou
8.  14.05.2004 Připojení se k návrhu na prohlášení konkursu – Přihláška pohledávky do konkursu společnosti HBS - poradenská, a.s.  zastoupené P.Matějkou
9.  14.05.2004 Připojení se k návrhu na prohlášení konkursu – Přihláška pohledávky do konkursu společnosti HARVARD GROUP, a.s. zastoupené P.Matějkou
10.  14.05.2004 Připojení se k návrhu na prohlášení konkursu – Přihláška pohledávky do konkursu fyzické osoby Pavel Matějka


Pohledávky HBS - poradenská a HARVARD GROUP měly vzniknout za služby, které prý tyto společnosti poskytovaly HPH. Předsedou představenstva těchto společností byl P.Matějka, který byl současně předsedou představenstva HPH. On podával návrh na vydání platebního rozkazu. Přičemž rozhodnutí soudu před likvidátorem zatajil, aby nebylo možné podat odpor proti platebním rozkazům. Poté podává návrh na exekuci. Na účtu HPH byl dostatek prostředků vyřešení pro exekuce, ale P.Matějka je nechce a uplatňuje je v návrhu na konkurs. My nyní na panu Matějkovi (resp. na společnostech, které řídí) uplatňujeme za HPH nároky z bezdůvodného obohacení.

V průběhu roku 2004 jsme podali celou sérii našich vyjádření, včetně návrhu na zrušení předběžného opatření, které soudkyně Hodačová ignorovala.
Po prohlášení konkursu (podle našeho názoru podvodného), jsme podali odvolání s pěti dalšími vyjádřeními, což spolu se stanoviskem Vrchního státního zastupitelství vedlo k zvrácení rozhodnutí MěS v Praze z 16.12.2004.
Dne 21.4.2005 usnesením č.j. 1 Ko 92/2005-451 Vrchní soud v Praze návrhy na prohlášení konkursu zamítl. Usnesení je právně účinné od 9.5.2005 a v právní moci dne 18.5.2005. Správce konkursní podstaty doposud nevrátil společnosti žádné dokumenty a nepředal zprávu o své činnosti.
Vzápětí byl podán (společností Vepros s.r.o. Teplice) další návrh na prohlášení konkursu - věc byla vedena u MS v Praze pod sp.zn. 77 K 28/2005. Usnesením č.j. 77 K 28/2005-91 ze dne 2.8.2005 po našem vyjádření, bylo řízení pro překážku věci pravomocně rozhodnuté zastaveno. Toto usnesení je pravomocné.
Jak víte, akcionáři v konkursu nemají postavení věřitelů. Navrhovateli konkursu byl tedy proveden závažný útok na Váš majetek a na Vaše majetková práva. Když nevyšlo trojnásobné vystupování z likvidace, zkusili to cestou podvodného konkursu.

A co je zajímavé - do konkursu přihlásil pohledávky sám V.Kožený

Přihlásil pohledávky jménem HCMW (největšího dlužníka HPH). Přihlásil pohledávky dvě - jednu ve výši 80 mil. Kč a druhou ve výši 94 mil. Kč. Tyto pohledávky nikdy neexistovaly. Byly fiktivní a účelově vymyšlené. Jde o neuvěřitelnou drzost, když uvážíte, že společnost HCMW dluží HPH nejméně 10 miliard Kč. Ale jistě by se o vykonstruované pohledávky donekonečna soudil.
Pozadu nezůstal ani B.Vostrý s pohledávkou Daventree Resources Ltd. Belize, organizační složka v ČR.
Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom se tohoto nebezpečí zbavili a zbavili jsme se ho.

3. Směnky a jejich soudní vymáhání

Předně je třeba si uvědomit, že jde o problematiku právně (ale i skutkově) velmi složitou a v mnohém dosud neřešenou. O práva ze směnek jste měli být připraveni již trojnásobným vystupováním z likvidace organizovaným V.Koženým, B.Vostrým a M.Pacovským. Směnky totiž byly určeny společnosti v likvidaci k rukám likvidátora.

Kolem směnek, jimiž měla být vypořádána v r. 1997 kupní cena HPH při jeho prodeji Koženého společnosti HCM(W) existuje celá řada rozporuplných informací a domněnek. Ve stručnosti lze uvést tato fakta: ani při existenci soudem stanovené povinnosti vydat veškeré listiny a účetnictví likvidátorovi, nikdo z povinných prvopisy směnek likvidátorovi nevydal (avšak nevydal je ani policii). Bez ohledu na protiprávnost takového stavu směnečné předpisy nedovolují vymáhat plnění úspěšně směnečnou žalobou, nejsou-li v držení originály (prvopisy) směnek, které by žalobce předložil soudu. Plnění ze směnek bylo zažalováno osobami, které prvopisy směnek skutečně protiprávně držely, v samotném konci promlčecí doby, koncem r. 2002. V dubnu 2002 M.Pacovský a A.Klimeš originály směnek, rubopisovali k vymáhání a inkasu americké společnosti Pacific Alliance Bancorp. Inc., která je zažalovala u českého soudu - konkrétně směnku na 5,5 mld. Kč a v září 1998 vydanou zajišťovací směnku na 9,8 mld. Kč (zbývající z nich, znějící na 4,5 mld. Kč - s ohledem na místo plnění směnky - údajně zažalovala u soudu na Bahamách). Tato řízení jsou dosud vedena a jako likvidátor jednám o možnosti převzít úlohu žalobce. Jednání dosud probíhají a jsou nadějná.

Nezávisle na tom, byly koncem roku 2002, tedy rovněž včas, tehdejšími osobami v představenstvu HPH podány žaloby na plnění z uvedených směnek (tedy směnek znějících na 5,5 a 4,5 mld. Kč), avšak bez možnosti dosáhnout vydání směnečného platebního rozkazu (žalobce neměl prvopisy směnek a k jeho výzvě je M. Pacovský odmítl vydat). Tyto žaloby tedy usilují také o zaplacení kupní ceny, mohou tak ale činit jen jako "obyčejné" žaloby na zaplacení kupní ceny, přičemž existence směnek je jedním z významných důkazů, že závazek HCM(W) zaplatit kupní cenu vznikl. V případě směnky na 4,5 mld.Kč žaloba nepožaduje celou částku, ale jen zhruba 0,7 mld. Kč, protože někdejší představenstvo HPH zastávalo názor, že zčásti již bylo zaplaceno. S tím se jako likvidátor neztotožňuji. Do obou posledně uvedených řízení přistoupil likvidátor jako vedlejší účastník na straně žalobce. I zde řízení dosud probíhají. Jako likvidátor jsem se již v jedné z žalob stal hlavním účastníkem. Chci poznamenat, že bývalé představenstvo nezaplatilo soudní poplatky, aby mohlo řízení pokračovat. To musel učinit až likvidátor.

Celkově lze stav těchto směnečných sporů charakterizovat následovně - promlčecí lhůta uvedených směnek skončila uplynutím roku 2002 a z toho důvodu je mezi akcionáře některými osobami záměrně šířen názor, že tedy propadly i s povinností avala Husky Trading Co.Ltd. Údajně se tak mělo stát vinou likvidátora, prý jeho pochybením, když se nepřipojil k žalobám podaným představenstvem vedeným T. Ševčíkem, ale je na těchto žalobách účasten pouze jako vedlejší účastník.

Není to pravda. Skutečnost je následující: likvidátor koncem roku 2002 neměl směnky, tedy nemohl by svou žalobu doložit, neměl k dispozici účetnictví a další dokumentaci společnosti, nevěděl jak jsou a zda vůbec jsou směnky zaúčtovány a v jaké výši, a především neměl pro tuto žalobu žádné finanční prostředky, nemohl proto složit nutný poplatek z žalované ceny, tedy milión korun. Navíc nebyl tehdejším představenstvem uznáván jako likvidátor a v tomto protiprávním postoji se skrývalo riziko dalších obstrukcí a blokování soudního řízení, stejně jak se v současné době děje v případě žalob podaných likvidátorem na Kypru.

Směnky stále existují, jsou cenným papírem a listinou dokládající závazek, v tomto případě závazek Koženého HCMW vůči HPH. Jsou trvajícím dokladem o této pohledávce a svědčí, že dluh stále trvá a lze o nich vést i spor nikoliv směnečný. Nastala tak situace, která byla způsobena činností a cílenými kroky představenstva vedeného T.Ševčíkem i činností M.Pacovského, který podle pravomocných soudních usnesení nikdy nebyl členem představenstva, ani likvidátorem HPH, za něhož se vydával. Tento stav nyní řeším a napravuji spolu se současným představenstvem společnosti. Nezastírám, že jde o složitou práci při současném stavu českého soudnictví i způsobu jakým policie vyšetřuje kauzu Harvard. Musíme eliminovat výsledky destrukční činnosti, jejímž jednoznačným cílem bylo totální zablokování společnosti i činnosti likvidátora. Ale daří se překonávat důsledky této široké destrukční činnosti. Podnikl jsem rozhodné kroky, aby Vaše práva ze směnek byla zachována a nebyla promlčena.

4. Stav problémů soudních řízení

Stav právních věcí a probíhajících soudních řízení je podrobně popsán ve výroční zprávě společnosti za rok 2004, která je v elektronické podobě zveřejněna i na stránkách Komise pro cenné papíry.

K zpřehlednění stavu projednávaných a ukončených věcí před soudy jsem se mimo jiné obrátil na předsedu Městského soudu v Praze s žádostí o součinnost. Bylo mi vyhověno a disponuji přehledem všech věcí projednávaných před tímto soudem.

U bývalého Krajského obchodního soudu v Praze bylo k 31.12.2004 evidováno 120 věcí, kde figuruje HPH, nebo jeho předchůdce. Z toho bylo již 106 věcí pravomocně ukončeno a v řízení je 14 věcí. Tedy bylo pravomocně ukončeno 88,3 % věcí, což je na podmínky českých soudů pozitivní výsledek.

Podařilo se zastavit trend, kdy jedna valná hromada stíhala druhou a kdy VH byly organizovány představenstvy pracujícími v zájmu V.Koženého a B.Vostrého, případně B.Vostrého po polovině roku 2002. Jen v prosinci 2002 se konaly hned tři valné hromady a dokonce v jeden den 15.12.2002 dvě valné hromady. Není pochyb o účelovosti těchto kroků a plýtvání penězi z Vašich kapes. Máme signály o tom, že B.Vostrý ve snaze ovládnout společnost, by chtěl za pomoci T.Ševčíka v tomto trendu pokračovat.

Vraťme se k valným hromadám. Chci upozornit na ty nejpodstatnější VH o jejichž neplatnosti bylo pravomocně rozhodnuto téměř nedávno.
 1. Mimořádná VH 25.3.1998
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 6.2.2004. Právní moc 5.3.2004 (schválení mimořádné účetní závěrky k 30.10.1997 a veřejné obchodní soutěže)

 2. Řádná VH 26.8.1999
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 30.6.2005. Právní moc 9.8.2005 (schválení výroční zprávy společnosti za rok 1998, jejíž součástí je zpráva likvidátora za rok 1998 a roční účetní závěrka) Neplatná jsou i tato usnesení: Zvolení do funkce člena představenstva ve složení: Ing. Drahomír Ziegler a Luděk Černý Zvolení do funkce člena dozorčí rady ve složení: JUDr. Jana Sainerová, Ing. Tomáš Ševčík, JUDr. Jiří Podzimek

 3. Mimořádná VH 2.12.1999
  Neplatnost usnesení k bodu 5 a k bodu 6. Právní moc 28.6.2002 (neplatnost usnesení o volbě likvidátorem M.Pacovského a k úkolům likvidátora)


  Právní status HPH jako společnosti v likvidaci byl podroben pokusům o změny "vystoupení z likvidace" na mimořádné valné hromadě 18.12.2000, mimořádné valné hromadě 10.1.2001, valné hromadě 16.8.2001. Dále snahu "vystoupit z likvidace" pro případ neúspěchu dříve uvedených pokusů vykazuje usnesení náhradní valné hromady z 14.3.2002, jímž bylo uloženo představenstvu podat soudu návrh na rozhodnutí o vystoupení společnosti z likvidace (§ 68 odst. 8 obch. zák. v platném znění, tedy po tzv. technické novele účinné od 1.1.2002).

 4. Mimořádná VH 18.12.2000
  Neplatné je rozhodnutí VH o vystoupení z likvidace. Usnesení MěS z 11.7.2002. Právní moc 21.1.2003 (1. vystoupení z likvidace. Volba M.Pacovského členem představenstva je neplatná v důsledku zamítavého rozhodnutí rejstříkového soudu)

 5. Mimořádná VH 10.1.2001
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. V důsledku usnesení MěS z 25.7.2002. Právní moc 21.5.2003. Jsou neplatná rozhodnutí o 2. vystoupení z likvidace, volba A.Klimeše a M.Šancové za členy představenstva a změna sídla společnosti do Hradce Králové.

 6. Řádná VH 16.8.2001
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 9.5.2005. Právní moc 2.9.2005 (3. vystoupení z likvidace a volba Vl.Vlčka členem představenstva. Schválení odkupu vlastních akcií za 600 Kč v max. výši 20 kusů). Zanikla existence jediného "zbývajícího" člena představenstva B.Vostrého v důsledku jeho rezignace.

  Pokud jde o valnou hromadu konanou dne 14.3.2002, na níž byl, mj. učiněn pokus "potvrdit" dosavadní osoby v představenstvu HPH i stav "mimo likvidaci" a na níž byl volen do představenstva Mgr. J.Nový Městský soud v Praze žaloby spojil a dne 29.6.2004 rozhodl o neplatnosti všech usnesení předmětné valné hromady. Jeho usnesení je pravomocné.

 7. Náhradní VH 14.3.2002
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 29.6.2004. Právní moc 2.9.2004 (Potvrzení stávajících členů představenstva: A.Klimeš, M.Pacovský, M.Šancová, D.Ziegler Potvrzení dozorčí rady ve složení: J.Podzimek, J.Sainerová Volba člena představenstva: J.Nového Volba člena dozorčí rady P.Matějky)

 8. Náhradní VH 19.6.2002
  Usnesení VH o volbě členů představenstva je neplatné. Právní moc 15.2.2004. (Odvolání všech členů představenstva. Zvolení členů představenstva ve složení: T.Ševčík, F.Maňák, L.Černý a z odvolaných opětovně D.Ziegler a J.Nový).

 9. Náhradní VH 16.12.2002 v 15 hod.
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 17.3.2005. Právní moc 2.11.2005 (Změna stanov, opětovné zvolení stávajícího představenstva ve shodném složení jako v červnu 2002)

 10. Náhradní VH 4.2.2004 svolaná odvolaným představenstvem
  Všechna usnesení VH jsou neplatná. Usnesení MěS z 29.11.2005. Není v právní moci (snížení vlastního kapitálu)

Další postup likvidátora

Přestože mé postavení soudem jmenovaného likvidátora, resp. společnosti v likvidaci bylo zpochybňováno, vyvíjel jsem v rámci právních možností úsilí o to, aby v souladu se skutečným právním stavem společnosti a zájmy na co největším majetku (likvidačním zůstatku) nebyl tento majetek společnosti rozkrádán a zašantročován, a aby byl naopak vracen společnosti HPH do ČR.

a) Za tím účelem byla podána žaloba na zrušení smíru schváleného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 31.1.2001, neboť HPH zde převzal vlastnictví ke 44 cizím společnostem, o jejichž bonitě nebylo v té době známo cokoli (a tak byl nahrazen závazek ze smlouvy o zárukách a zástavách z 8.9.1998 s Oily Rock Group Ltd., která měla zajišťovat nárok společnosti na uhrazení kupní ceny za prodej HPH kupní smlouvou z 30.12.1997). Věc není skončena, žaloba je vedena proti Oily Rock Group Limited (společnosti, jejímž ředitelem byl v době vzniku závazku, vystavení zajišťovací směnky na 9,88 miliard i uzavření smíru Viktor Kožený). Jde o žalobu u Městského soudu v Praze, v níž se současně likvidátor domáhá toho, aby namísto rozhodčího soudu rozhodl o věci sám Městský soud v Praze. Není to tedy tak, jak byly šířeny dezinformace, že v neprospěch akcionářů likvidátor napadl převzetí zástav.

b) Podána je rovněž žaloba na určení neplatnosti mandátní smlouvy z 24.8.2001 ve znění dodatků, uzavřené HPH (za kterou jednal Mgr. J.Nový) s advokátem JUDr. Jaromírem Bayerem, podle níž byl zřízen svěřenecký účet (účty) na který (které) byly převedeny prostředky určené k odkupu akcií od akcionářů HPH. Věc byla původně vedena u Okresního soudu v Českých Budějovicích, nyní je vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který řízení přerušil do doby rozhodnutí o žalobě na neplatnost usnesení valné hromady z 16.8.2001. Nyní by měl v řízení pokračovat.

Další soudní řízení

 1. Likvidátor podal u Okresního soudu v Ústí nad Labem proti podnikateli Jiřímu Veltruskému žalobu o zaplacení 788.712,74 Kč s příslušenstvím, ze strany soudu nebyla dosud žádná reakce. Jde o nájem za nemovitosti HPH. Liknavý soud je urgován.
 2. Likvidátor podal u Obvodního soudu pro Prahu 4 žalobu o určení vlastnictví k objektu Ohradní 65, Praha 4. Po přerušení řízení v důsledku konkursu proběhl proces opravy (§ 164 o.s.ř.) soudních rozhodnutí. Soud k našemu návrhu vydal předběžné opatření, jímž zakázal dispozice s dotčenou nemovitostí.
 3. Likvidátor se úspěšně odvolal proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci zn. 10 C 295/2004, kde žalobce SVUS Pharma, a.s., žádá o zaplacení 69.290, 60 Kč s přísl. z titulu zaplacení nájemného za fiktivní sídlo HPH v Hradci Králové. Městský soud v Praze tento rozsudek zrušil a věc vrátil do prvé instance k dalšímu řízení.
 4. Též u Městského soudu v Praze byl pod sp.zn. 61 Ro 4323/2004 k návrhu Daventree Resources Ltd., 62 Gabourel Lane, Belize City, org. složka v ČR proti HPH o zaplacení 1.162.332,- Kč s 2,5 % úrokem z prodlení a požadavku na náhradu nákladů řízení ve výši 46.500,-Kč, vydán platební rozkaz, který byl včas napaden odporem a podáno vyjádření.
 5. U Obvodního soudu pro Prahu 2 podána v srpnu 2005 proti JUDr. Michalu Pacovskému žaloba na vydání listin (které převzal v prosinci 1999 v originálech od tehdejšího likvidátora ing. B. Vostrého, CSc. - jde o soubor mimořádně významných dokumentů HPH). Věc vedena pod sp.zn. 26 C 126/2005.
 6. U Okresního soudu v Teplicích je pod sp.zn. 8 C 159/2005 vedena žaloba na neplatnost mandátní smlouvy z 13.6.2002 proti společnosti Vepros s.r.o.
 7. Proti HARVARD GROUP, a.s. a proti HBS - poradenská, a.s. podány u Městského soudu v Praze žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, protože těmito společnostmi dříve účtované částky za údajná smluvní plnění nebyla v minulosti poskytnuta či nebyla poskytnuta v placeném rozsahu.
 8. Proti DEVENTREE RESOURCES Ltd., Belize, organizační složka v ČR, podána u Městského soudu v Praze žaloba na určení neplatnosti smlouvy o poskytování účetních služeb z 25.4.2003.
Řízení vedená likvidátorem na Kypru

Dne 2.12.2004 byla u Okresního soudu v Nicosii na Kypru podána žaloba proti trustu č.1 a 2 současně s návrhem na vydání předběžného opatření (blokace účtů, vydání listin). Žalováni jsou Daventree Resources Ltd. (Nicosia), Iro Petsa, Boris Vostrý, Linda Loizou, Tomáš Ševčík, Kantupan Holdings Ltd., HPH Cayman Ltd., Daventree Trustees Ltd., Juraj Široký, Harvard Capital Management (Worldwide), Ltd., Viktor Kožený. Žaloba je vedena pod č. 11217/2004, prvé jednání proběhlo již 21.12.2004.

Celkově Usnesení tří VH z 18.12.2000, 10.1.2001 a 16.8.2001 schvalující opakovaně vystoupení z likvidace jsou podle rozhodnutí soudu pravomocně neplatná. Společnost byla vždy v likvidaci, měla soudem jmenovaného likvidátora. V platnosti zůstávají tři směnky vystavené společností HCMW a Oily Rock, které byly určené HPH v likvidaci k rukám likvidátora a je nezpochybnitelný nárok 240 000 akcionářů na likvidační zůstatek

Členové bývalého představenstva HPH v čele s M.Pacovským a posléze T.Ševčíkem se nikdy nestali (podle pravomocných usnesení soudu) platnými členy představenstva HPH. Nemohli tedy nakládat ani s jeho majetkem.

5. K investicím v minulosti z majetku HPH (včetně stavu v Ázerbájdžánu)

Ve vyvádění majetku ze společnosti HPH hraje B.Vostrý, jako nejbližší spolupracovník V.Koženého, dominantní úlohu:
 • Působil ve statutárních orgánech 9 harvardských společností, většinou na pozici předsedy představenstva.
 • Působil ve statutárních orgánech minimálně 20 českých podniků. Jak tyto podniky končily je možné ukázat na příkladu České námořní plavby, kde byl B.Vostrý předsedou představenstva. Nezůstaly ani lodě, ani peníze z jejich prodeje.
 • Byl nebo je v 21 zahraničních společnostech spojených s majetkem HPH. Z toho ve třech společnostech v Panamě a v jedné společnosti v Lichtenštejnsku je ředitelem společně s M.Pacovským.
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů, jak již bylo zveřejněno, činily z 6 Harvardských společností (dříve fondů) 65 miliard Kč. Tržby z prodeje CP ze Sklo Union Teplice činily 17,5 miliardy Kč, tj. celkem přes 80 miliard Kč. Harvardský průmyslový holding, do kterého se společnosti se Sklo Unionem sloučily, byl připraven o CP bonitních českých podniků, ale i o peníze, které za ně měl získat.

Zákonitě se ptáte, kam přišly peníze. V účetnictví HPH byly vedeny pouze formálně. Na žádných zahraničních investicích se společnost HPH přímo nikdy nepodílela.

V.Kožený a B.Vostrý se zmiňují o dvou investicích

1. V ruské ropné společnosti Sidanko
2. V privatizaci v Ázerbájdžánu

Podívejme se na první investici v ruské ropné společnosti Sidanko

Kantupan Holdings Ltd. získal na základě smlouvy o koupi akcií ze dne 27.12.1996 44,15% ve dvou transakcích:
- 34% od sesterských společností Interros za 297.500.000 USD (ukončeno v lednu 1997),
- 11,15% od "Původních investorů" za 97.560.345 USD.

24.12.1997 Kantupan Holdings Ltd. prodává 5% svého majetkového podílu v Sidancu společnosti BP za částku 242.455.085 USD. Včetně dalšího protiplnění 57.469.000 USD tak celkově obdržel 299.924.085 USD.

25.5.2001 Kantupan Holdings Ltd. prodává TNK (sesterským společnostem TNK Foraisco Holdings, Thriftiness Investments a Makono Consultants) 40,1498% akcií za 600 miliónů USD.

Celková částka úroku činí 30.375.000 USD za neprovedení platby předem.
25.5.2001 Kantupan Holdings Ltd. obdržel platbu v hotovosti a 29.5.2001 byla rozdělena mezi tři společníky.

Rekapitulace:
Celkové náklady na nákup: 395.060.345 USD
Celkový výnosy z prodeje: 299.924.085 + 630.375.000 = 930.299.085 USD
Celková zisk z investice: 930.299.085 - 395.060.345 = 535.238.740 USD
Zhodnocení investice: 236%


Z uvedeného vyplývá, že celková investice byla v podstatě splacena již prodejem 5% podílu 24.12.1997 a o tom B.Vostrý velmi dobře věděl. Nebyl proto žádný důvod prodávat majetek HPH Koženého firmě HCMW. Daventree Resources Ltd. měla čtvrtinový podíl ve společnosti Kantupan Holdings Ltd., v které měly být investice českých akcionářů. Akcionářům přísluší tedy jen z této investice částka 930.299.085 / 4 = 232.574.771,25 USD. Tyto skutečnosti se B.Vostrý snaží zakrývat.

Čili z majetku HPH mohlo být vloženo 98.765.086 USD, vrátilo se 232.574.771 USD.

Podívejme se na druhou investici v privatizaci v Ázerbájdžánu

Celkové náklady na nákup voucherů a opcí činily:

Opce 10 755 348 x 0,45 = 4 839 907 USD
Vouchery
1 831 244 x 80 = 146 499 520 USD
Celkem 151 339 427 USD

Tedy celkem bylo investováno 250.104.513 USD. V dnešním kurzu necelých 6 miliard.
Kde jsou tedy ostatní peníze?


Pohledávky HPH za zástavním dlužníkem Daventree Ltd. podle auditu za r. 1996
 1. Finanční investice ve společnostech s rozhodujícím vlivem (ve všech případech se jedná o veřejně neobchodovatelné CP) zahrnující:
  Union Heřmanova Huť ČR 100%
  Berio Holdings Co.Ltd. Kypr 100%
  Harms Holding Co.Ltd. Kypr 100%
  Lyford Enterprises Ltd. Bahamas 100%

 2. Finanční investice do společností s podstatným vlivem zahrnující:
  a) veřejně obchodovatelné CP
  Česká námořní plavba a.s. ČR 29%
  SEPAP a.s. 48%

  b) veřejně neobchodovatelné CP
  Stratton Paper Co. Ltd. Kypr 50%
  Bruker Holdings Co. Ltd. Kypr 45%
  Skloexport, a. s. ČR 22%
  Torsy Ltd. Bahamas 45%

 3. Finanční prostředky ve správě u třetí strany
  Harvardská burzovní společnost, a. s. 104.940.548 Kč
  Renaissance Capital Group Ltd. 200.618.411 Kč

 4. 9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
  Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8.9.1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 74,12% majetku Union Lesní Brána.

 5. 7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
  Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku VÚSU, a. s.

 6. 9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
  Podle Smlouvy o poskytování záruk a zástav z 8. 9. 1998 je ručitel Daventree Ltd. majitelem těchto akcií, které představují 100% majetku Intesunion, a. s. Intesunion, a. s. je dále 100% majitelem společnosti Keraunion, a. s.
Nebyly součástí žádného Trustu č.2 Vostrý tyto zástavy dostal pod kontrolu obvyklým způsobem:

- listinné akcie, kterých se zmocnil nejbližší spolupracovník B.Vostrého T.Ševčík byly nejprve převedeny P Sarrisem 8.11.2002 rubopisem na Daventree Resources Ltd. Kypr,
- poté dne 5.2.2003 převedeny Ševčíkem rubopisem na Daventree Resources Ltd. Belize,
- z Daventree Resources Ltd. Belize byly dále T.Ševčíkem převedeny na TASS Holding na Slovensku a odtud na TASS Invest. V těchto slovenských společnostech je jediným ředitelem Tomáš Ševčík a předsedou dozorčí rady Dana Mejstříková.

Další majetek, který by měl náležet HPH

 1. Hyde Park Trust, Belize Offshore Trust (podle stránek HPH)
  Byl založen 1. 9. 2001 B.Vostrým. Jeho správcem je B. Vostrý - junior a příjemci Lenka Vlasatá, Boris Vostrý -junior a Josef Vostrý. Svěřeneckým správcem je International Services Limited.

 2. Osobní offshore bankovní účty na jméno Boris Vostrý u bank
  2.1 Provident Bank and Trust of Belize Limited
  2.2 Atlantic International Bank Limited
  2.3 Royal Bank of Canada (cenné papíry)
  2.4 Directrade - na Bermudách

 3. MGH Media Holdings, Co. Ltd. - Ukrajina
  3.1 Hromadná akcie reprezentující 500 ks akcií uvedené společnosti vydaná 16.3.1998
  3.2 Hromadná akcie reprezentující 8.000 ks akcií společnosti World Stage Holding Inc. vydaná 18.2.1998

 4. Majetek ve společnosti Harms Holdings Ltd. (dále "Harms")
  24.1.1996 je společnost zaregistrována pod registračním číslem 76653 na Kypru.

  30.1.1996 je společnost zaregistrována v ČR ve SCP pod registračním číslem 100200875103

  2.2.1996 Sklo Union převádí (daruje, postupuje, doručuje) Harmsu
  193 155 ks CP Moravských naftových dolů
  1.387.552 ks CP Spolana Neratovice
  1.241.710 ks CP Biocel Paskov

  Uváděná cena podle výpisu SCP:
  193 155 ks CP Moravských naftových dolů …… 401 552 320 Kč
  1 387 552 ks CP Spolana Neratovice …………… 2 129 892 320 Kč
  1 241 710 ks CP Biocelu Paskov ……………… 3 104 275 000 Kč
  Celkem 5 635 719 640 Kč

  (SkloUnion dostává potvrzení o tom, že je proveden převod CP do Harmsu. Smlouvu podepisuje za SkloUnion B.Vostrý a za Harms jeho spolupracovník R.Resch)

  2.2.1996 Harms vydává 55 000 000 ks akcií, což představuje veškerý schválený kapitál společnosti, jakmile bude dokončen převod všech akcií Harmsu (Fakticky to znamená, že za akcie MND, Spolana a Biocel je obdrženo emitovaných 55 milionů akcií Harmsu. Tento kapitál byl zapsán v OR na Kypru)

  2.2.1996 Tentýž den 2.2.1996 Harms převádí stejný počet akcií MND na Ras Al Khaimah takto: 193 155 ks CP Moravských naftových dolů


  5.2.1996 Harms převádí akcie Biocel Paskov na Ras Al Khaimah takto:
  1.241.710 ks CP Biocel Paskov

  5.2.-6.2.1996 Harms převádí akcie Spolana Neratovice na Ras Al Khaimah takto:
  1.387.552 ks CP Spolana Neratovice
  (Byla založena společnost Harms, která má fiktivní majetek, CP posloužily k zaregistrování fiktivního majetku)

  Data převodů jdou rychle za sebou - vše muselo být dopředu dobře připravené

  U společnosti Harms Holding Co.Ltd., která se dnes domáhala účasti na VH a kterou z pověření B.Vostrého měl zastupovat T.Ševčík byla prakticky 100% akcionářem společnost Daventree Ltd. Daventree Ltd. je zástavním ručitelem. To znamená majetek Harmsu a jeho účastnické akcie mají patřit HPH. B.Vostrý společnost HPH o tuto zástavu připravil tím, že neoprávněně nakládal se zástavou a 100% akcionářem udělal svoji společnost Daventree Resources Ltd. Belize. Nejprve chtěl převést naší zástavu za 100 mil Kč na slovenskou společnost Privat Slovakia Marketing, ale když mu Policie ČR těch 100 mil. Kč zajistila, převádí zástavu na Belize.
  Vedle těch transakcí tunelování Sklo Union Teplice, které Vostrý s firmou Harms prováděl, jsme zjistili, že Harms nabýval účastnické akcie HPH bezúplatně a zřejmě v důsledku trestné činnosti.
  Činíme příslušné kroky k zajištění tohoto majetku.

Snaha obírat společnost HPH o zástavy, to je jako červená nit v činnosti B.Vostrého

Ukažme si, co prováděli a provádějí s ázerbájdžánskými kupóny

 1. V lednu 2001 převádí M.Pacovský prostřednictvím smíru s Koženého Oily Rock do společnosti HPH 44 zahraničních firem, které údajně měly držet ázerbájdžánské kupóny. Ovšem mimo společnost Oily Rock. Šlo o společnosti se sídlem v zemích, jako jsou Panama, Britské panenské ostrovy, Lichtenštejnsko, Bahamské ostrovy, Belize, Kypr a Hong Kong.
 2. 30.8.2001 M.Pacovský 28 z těchto společnosti za 1 USD převádí (prodává) Daventree Resources Ltd. na Kypru. Šlo o společnosti, které skutečně držely ázerbájdžánské kupóny. 16 z těchto společností ponechává v HPH. Jde o společnosti, které nedržely žádné ázerbájdžánské kupóny, některé z nich neměly zaplacené ani registrační poplatky, jiné měly dluhy. Tak měly být převedeny na HPH dluhy a aktiva vyvedena do zahraničí.
 3. M.Pacovský se spolu s B.Vostrým stali řediteli 3 společností v Panamě a jedné v Lichtenštejnsku. Šlo o společnosti
  3.1 Batlow Associates S.A. se sídlem na Panamě,
  3.2 Berridale Incest Corp. se sídlem na Panamě,
  3.3 Caledonia Universal Corp. Se sídlem na Panamě,
  3.4 Hensel Anstalt / Establishment se sídlem v Lichtenštejnsku.
 4. 10.2.2003 byly ázerbájdžánské kupóny převedeny z Daventree Resources Ltd. Kypr na Daventree Resources Ltd. Belize za 10 mil. USD.
 5. dne 10. dubna 2005 byla mezi DRL Belize jako prodávajícím a Phoenix Capital Partners Ltd., jako kupující, Milner House, 18 Parliament Street, Hamilton, Bermudy uzavřena smlouva a tyto kupóny prodány za 10 mil. USD. Společnost Phoenix Capital Partners Ltd. zastupuje AK Baker and Mackenzie (US společnost s filiálkou v Baku zastupující B.Vostrého).
 6. o tento majetek a neplatnost uvedených převodů vedeme v Ázerbájdžánu ostrý boj. Věřím, že bude vítězný. Tzv. trusty měly sloužit jen k zakrytí těchto převodů a odvedení pozornosti akcionářů.
Místo účelových kampaní by se měl pan Boris Vostrý veřejně omluvit českým akcionářům za příkoří a problémy, které jim způsoboval a způsobuje a dobrovolně vydat majetek HPH, kterým disponuje.

6. Ofenzivní přístup likvidátora k návratu majetku do společnosti HPH

Kroky k zajištění majetku podnikané likvidátorem

Ofenzivní přístup k návratu majetku, který jsme vůči B.Vostrému zvolili ho zřejmě zaskočil. Kdyby nebylo podvodného konkursu, mohli jsme být dále. Akce bych rozdělil do opatření k maximalizaci likvidačního zůstatku

 • Soudní vymáhání (majetku V.Koženého a B.Vostrého) v ČR
 • Soudní vymáhání na Kypru cestou AK na Kypru, žaloba na neplatnost trustů a převedení majetku do ČR
 • Uplatnění škody v trestním řízení, kdy likvidátor zastupuje poškozený HPH
 • Žaloby v řadě zemí k převedení majetku do ČR
Tyto akce zajišťování majetku B.Vostrý nečekal a nečekal, že nám budou nápomocny orgány v zahraničí.

Zajištěné prostředky
 1. 21,7 mil USD (20,2mil USD) na účtu advokáta Bayera (kurz 27,5) = 596.750.000 Kč
 2. 100.364.209 Kč při pokusu prodat zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. ve Starém Smokovci
 3. 31 mil USD (kurz 27,5) = 852.500.000 Kč
 4. 11,5 mil USD v Lucembursku
 5. Ve dražbě probíhají prodeje nemovitostí znalecky odhadnutých na cca 24 mil.Kč. Ty nikdy nebyly bývalým představenstvem oceněny a zahrnuty do účetnictví HPH. Již jsme zpeněžili nemovitosti za cca 23 milionů Kč. Pátráme po majetku, který drží V.Kožený a B.Vostrý prostřednictvím třetích osob v ČR.
Minulá představenstva zanechala dluhy vůči SCP ve výši 1,5 mil.Kč Nezaplatili poplatky za žaloby směnek (každá žaloba 1 mil. Kč)

V trestním řízení vůči V.Koženému a B.Vostrému Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci jako poškozená společnost vymáhá 13,5 miliardy Kč

Aktuální stav v tzv. Trustech

Dlouhodobě jsme zmapovali a doložili majetkové transakce B.Vostrého. Dnes se jimi zabývají orgány činné v trestním řízení i řady zemí ve světě. B.Vostrý a s ním jeho spolupracovníci ztrácejí půdu pod nohama. Podařilo se nám dát podněty k zablokování finančních prostředků HPH v zahraničí, kterými B.Vostrý disponoval. Stále obtížněji se bude moci B.Vostrý ve světě skrývat. Proto ve spolupráci s T.Ševčíkem provedl další rozsáhlý zakrývací převod finančních prostředků patřících HPH do dalších úkrytů, např. na Slovensko.
 • Nucený správce trustů nenašel finanční prostředky tam, kde by měly být
 • Ve společnosti na Kypru se nenacházejí (zmizely) originály účetních dokumentů nebo právních listin
 • Auditorská společnost Grant Thornton odmítla provést jakýkoliv audit
Proto cestu, kterou jsem zaujal, považuji za správnou.

Postup soudem jmenovaného likvidátora

- Nastolení právního stavu, v podmínkách, kdy ani rozhodnutí soudu předběžnými opatřeními nezajistilo jejich respektování bývalým představenstvem a zákonný stav.
- Zprůhlednit majetek a jeho přesuny, činit opatření dostat peníze k akcionářům, do společnosti HPH.

Chci Vás akcionáře ubezpečit, že udělám všechno pro to, abyste obdrželi likvidační zůstatek, na který máte oprávněný a zákonný nárok v plné výši, včetně úroků z prodlení.

zpětzpět na začátek stránky